«Mos­te» dro­nen, gje­ter fant kor­tet

Altaposten - - REPORTASJE - Av Den­nis Bjer­ring den­nis@al­ta­pos­ten.no

Da Claus Jør­stad mis­tet sig­na­let med dro­nen var han først ikke be­kym­ret for at den skul­le gå tapt. Et­ter hvert ble det som å lete et­ter nåla i høy­stak­ken.

– Van­lig­vis skal dro­nen re­tur­ne­re hjem når den mis­ter sig­na­let. Det gjor­de den ikke den­ne gan­gen, for­tel­ler Jør­stad.

Det skul­le imid­ler­tid vise seg at en ob­ser­vant rein­gje­ter fant selve «vra­ket» og minne­kor­tet.

Fine forhold for å fly

Året er 2019, det er som­mer og ek­sep­sjo­nelt bra va­er i Jø­kel­fjord. Jør­stad har litt tid til overs og be­stem­mer seg for å star­te opp dro­nen han har lig­gen­de i bi­len for å knip­se no­en bil­der.

– Alt var per­fekt, med godt lys og fint va­er. Jeg har va­ert man­ge gan­ger for­bi Jø­kel­fjord, men den­ne gan­gen stakk so­la inn fra rett side sam­ti­dig som jeg had­de tid til overs for å knip­se litt bil­der. Jeg rakk å ta et bil­de, så for­svin­ner dro­na, ler Jør­stad.

Dro­nen Jør­stad mis­tet var en Phan­tom Dji 4, en så­kalt «Re­ady to fly»-dro­ne med blant an­net in­ne­bygd ka­me­ra, Gps-na­vi­ge­ring – og skal i teori­en re­tur­ne­re til­ba­ke til hvor den kom fra om den mis­ter sig­na­let.

– Jeg mis­tet først sig­na­let, før det kom til­ba­ke igjen. Dro­nen re­tur­ner­te auto­ma­tisk og sig­na­let ble gjen­opp­ret­tet. Da tenk­te jeg at det var en el­ler an­nen for­styr­rel­se som ro­tet med sig­na­let til dro­nen. Si­den den kom til­ba­ke be­stem­te meg for å fly i sam­me om­rå­det igjen for å få tatt bil­de­ne jeg vil­le ha.

Et­ter kort tid måt­te Jør­stad igjen se på at sig­na­let fra dro­nen ble borte på dis­play­et sitt. Igjen tenk­te han at det var et spørs­mål om tid før den re­tur­ner­te.

– Jeg sto kan­skje i fem mi­nut­ter og ven­tet på dro­nen uten at det skjed­de noe som helst. Da var det bare å be­gyn­ne å trø inn­over i ter­ren­get for å se et­ter den.

Som nåla i høy­stak­ken

Midt på som­mer­en i tett skog be­gyn­te Jør­stad å lete et­ter dro­nen til drøyt 12.000 kro­ner. Dess­ver­re for han ble det som å lete et­ter nåla i høy­stak­ken.

– Å lete et­ter den be­visst bare å gi opp, for­tel­ler han.

i ter­ren­get var

Et­ter hvert så Jør­stad seg nødt til å an­se dro­nen som tapt, da han ikke kun­ne fin­ne den i den tet­te ve­ge­ta­sjo­nen.

– Det ver­ste er det jeg had­de lig­gen­de ma­te­ria­le fra opp­drag som ikke var le­vert på det tids­punk­tet.

Som­mer ble til vin­ter, og vin­ter ble til som­mer igjen før til­fel­dig­he­te­ne skul­le ha det til at Jør­stads dro­ne plut­se­lig skul­le duk­ke opp igjen.

– En rein­gje­ter fant den ikke så langt unna der jeg had­de va­ert og sett et­ter den. Det var stort sett bare mos igjen av dro­nen et­ter å ha tatt tu­ren rett inn i ber­get. Det var ikke noe sa­er­lig å hen­te der, men minne­kor­tet var in­takt, på­pe­ker han.

Og på minne­kor­tet lå det ene bil­det som vit­ner om hvor fine forhold det had­de va­ert den da­gen dro­nen for­svant. Det gjor­de og bil­de­ne fra opp­dra­ge­ne som ikke var le­vert på tids­punk­tet dro­nen ble borte.

– Hva var det som før­te til at dro­nen mis­tet sig­na­let?

– Jeg måt­te sjek­ke det i etter­tid. Jeg tror det er høy­spent­kab­le­ne som har for­styr­ret sig­na­let, nord kun­ne like gjer­ne va­ert sør for dro­nens del, ler han.

Jør­stad me­ner dro­ner er et flott red­skap å bru­ke for å få tatt flot­te bil­der både i jobb­sam­men­heng og for fri­tids­fo­to­gra­fe­ring.

– De kos­ter en del, men det er sam­ti­dig bil­li­ge­re enn å bru­ke fly­foto el­ler leie he­li­kop­ter til å ta for ek­sem­pel fo­to­gra­fi­er over tom­ter og bo­li­ger, av­slut­ter han.

Det­te flot­te bil­det ble dyrt for Jør­stad å knip­se, men vit­ner om det fine va­e­ret det var den da­gen dro­nen fløy rett inn i fjell­veg­gen. (Foto: Claus Jør­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.