Må ska­le­re ned Gi­gant

Må kla­re seg uten pro­du­sen­ter fra Li­ver­pool.

Altaposten - - KULTUR - Av Anas­ta­si­ya Fe­doto­va anas­ta­si­ya@al­ta­pos­ten.no

Hver au­gust si­den 2004 har suk­ses­sen Gi­gant blitt ar­ran­gert på Hu­set. Pro­sjek­tet gir unge mu­si­ke­re og band sjan­sen til å spil­le inn sine egne san­ger i stu­dio, sam­men med pro­fe­sjo­nel­le pro­du­sen­ter. Van­lig­vis har de hatt rundt 20 del­ta­gen­de mu­si­ke­re og band, men i år blir det en ned­ska­lert ver­sjon av Gi­gant.

– Den størs­te ut­ford­rin­gen for oss i år har va­ert uviss­he­ten, vi viss­te jo ikke hvor­dan syk­doms­bil­det vil­le se ut i au­gust, men i mai be­stem­te vi oss for å sat­se. Det blir jo Gi­gant i år, men i en ned­ska­lert ver­sjon, for­tel­ler dag­lig le­der på Hu­set, Ka­ja Kris­ten­sen.

Sat­ser på nors­ke pro­du­sen­ter

Si­den 2008 har Gi­gant sam­ar­bei­det med Li­ver­pool Insti­tute for Per­for­ming arts (LIPA) hvor pro­du­sent og ma­na­ge­ment stu­den­ter har blitt hen­tet inn til Al­ta for å job­be med pro­du­sen­te­ne og ar­tis­te­ne. I år ute­blir LIPA stu­den­te­ne.

– Vi har ikke med no­en fra ut­lan­det i år. Vi har rett og slett ikke turt å sat­se på det, og stå an­svar­li­ge for det. I år har vi nors­ke pro­du­sen­ter i ste­det for LIPA tek­ni­ke­re. Hel­ge Reins­nes Mo­en fra North Kid, som nå pro­du­se­rer for blant an­net Tone Dam­li og en rek­ke and­re nors­ke ar­tis­ter, er klar, for­tel­ler Kris­ten­sen

I til­legg kom­mer Ida Iki fra Bi­ru Baby.

– Hun har va­ert med fle­re gan­ger, og er utro­lig flink både når det kom­mer til det mu­si­kals­ke og å job­be med ung­dom. Es­ben Tho­mas­sen An­der­sen kom­mer, så kan vi set­te opp enda et stu­dio med Eirik Au­ne, for­tel­ler Kris­ten­sen. I til­legg så har de med seg Tor­bjørn Cas­per­sen di­gi­talt, som kan lage beats for de som måt­te tren­ge det. Cas­per­sen er sta­sjo­nert i USA, men Ka­ja med­de­ler at det ikke vil va­ere et pro­blem.

– Han vil jo sit­te på and­re si­den av klo­den å gjø­re det, men sånn fun­ker jo ver­den nå – man kan job­be på den må­ten, for­tel­ler hun smi­len­de.

Tar smitte­vern­reg­ler

Det er ennå usik­kert hvor­dan ting vil va­ere i au­gust, men en ting Kris­ten­sen er sik­ker på, er at de skal kla­re å føl­ge de smitte­vern­reg­le­ne som er satt.

– Det vil va­ere ung­dom fra Troms og Finn­mark her, og de som ikke er fra Al­ta, får bo på Hu­set. De kom­mer til å til­brin­ge da­ge­ne her. Vi gjør som tid­li­ge­re og ser­ve­rer alle mål­ti­der her, men i ste­det for at alle de til­rei­sen­de del­ta­ge­re so­ver på ak­ti­vi­tets­rom­met i år, så vil vi for­de­le dem på for­skjel­li­ge rom. Ett band er en kohort, så de får sove sam­men på ett rom. Så blir vi å hol­de en me­ters av­stand mel­lom folk og va­ere nøye på hyp­pig hånd­vask, for­tel­ler Kris­ten­sen.

Lab for låt­skri­ving

For de som øns­ker å prø­ve seg med låt­skri­ving ar­ran­ge­rer Hu­set også Song­lab.

– Vi har vel­dig lyst på ny re­krut­te­ring til mu­sikk­mil­jø­et. Vi skul­le øns­ke at mer ung­dom drev på med mu­sikk. Det er nok man­ge som øns­ker å prø­ve seg, men fø­ler ikke at de er kla­re for å gå i stu­dio, tror Ka­ja.

Song­lab, som er en låt­skri­vework­shop som hol­des av Han­na Rein fra Bi­ru Baby og Gø­ril Nil­sen fra I see ri­vers.

– Man tren­ger ikke å ha no­en for­kunn­ska­per, og kur­set blir til­pas­set ni­vå­et på del­ta­ker­ne. Kur­set vil gå over tre da­ger. Stu­dio­et blir fylt opp, men vi øns­ker også å fyl­le opp work­sho­pen, av­slut­ter Kris­ten­sen.

Dag­lig le­der på Hu­set, Ka­ja Kris­ten­sen, for­tel­ler at den størs­te ut­ford­rin­gen med å ar­ran­ge­re Gi­gant i år har va­ert uviss­he­ten.

Ida Iki fra Bi­ru Baby skal job­be med de unge un­der Gi­gant. (Foto: Ni­klas Fi­gen­schau Jo­han­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.