Hjer­te­rom på går­den

Dag­sent­re­ne Møte­plas­sen og Hjer­te­rom har star­tet grønn om­sorg to da­ger i uken. Nå øns­ker de fle­re med på gårds­be­søk.

Altaposten - - NYHETER - Fred­dy Lud­vik­lar­sen fred­dy@al­ta­pos­ten.no

– Det­te er et pro­sjekt vi star­tet på i juni der vi en­kel­te da­ger har hjul­pet til med for­skjel­lig ar­beid på går­den, mens vi har kosa oss med grill­mat, vol­ley­ball og dart and­re da­ger, for­tel­ler Mar­git Dju­ve Ed­land fra Møte­plas­sen.

Sam­ar­beid og sam­hold dyr­kes

Det er på Heim­dal Gård i Øvre Al­ta de to dag­sent­re­ne har satt i gang pro­sjek­tet med grønn om­sorg, der ho­ved­fo­kus er mest­ring og so­si­al trygg­het sam­ti­dig som sam­ar­beid og sam­hold dyr­kes gjen­nom di­ver­se ar­beids­opp­ga­ver. Naer­kon­takt med gårds­dyr som kyr, sau­er og høns er også vik­ti­ge ele­men­ter i pro­sjek­tet. I til­legg dis­po­ne­rer de en bo­lig de kan trek­ke seg til­ba­ke til på regn­va­ers­da­ger og en ga­pa­huk når de øns­ker det.

– Vi ten­ker at det­te er med på å hjel­pe per­soner med de­pre­sjon og angst, men det er ikke en for­ut­set­ning for å bli med på tu­re­ne. Ka­pa­si­te­ten er stor, og alle som øns­ker å bli med, kan ta kon­takt med Møte­plas­sen el­ler Hjer­te­rom, opp­ly­ser hun vi­de­re.

Opp­vokst på gård

Fore­lø­pig er tirs­da­ge­ne satt av til prak­tisk ar­beid, mens ons­da­ge­ne er mer ren kos. Etter­hvert er det tenkt at tors­da­ge­ne også skal tas i bruk. Da Al­ta­pos­ten be­søk­te Heim­dal Gård i for­bin­del­se med pro­sjek­tet, be­står de­le­ga­sjo­nen av ti per­soner fra de to dag­sent­re­ne. En av del­ta­ker­ne er Dag­leif Ol­sen som har god er­fa­ring med gårds­ar­beid..

– Jeg er opp­vokst på gård si­den jeg var en neve stor, så for meg er det vel­dig godt å kom­me opp hit og få va­ere blant gårds­dy­re­ne.

– Men det fin­nes jo de som er så fise­fin at de tar seg for ne­sen bare de går for­bi en ku el­ler sau, og kjø­rer man ku­møkk er de fise­fin på det også, for­tel­ler Ol­sen, som også vil tak­ke de to dag­sent­re­ne for at de tar med bru­ker­ne på gårds­be­søk.

– Det er så vik­tig at Møte­plas­sen og Hjer­te­rom tar oss med på slike opp­le­vel­ser, for uten dem er det fort gjort at vi bru­ke­re bare had­de blitt sit­ten­de hjem­me og sur­mule, fort­set­ter han hu­mør­fylt.

Fra vin­ter til som­mer, fra kalv til ku

Bon­de Vegard Hyk­ke­rud er på sin side vel­dig glad for at han kan stil­le går­den sin til dis­po­si­sjon for pro­sjek­tet.

– Jeg syn­tes det er et kjempe­bra til­bud der man kan bru­ke går­den til kob­le av og gjø­re noe an­net enn det man gjør til hver­dags, sier han.

Hyk­ke­rud me­ner vi­de­re at det er en unik opp­le­vel­se å kun­ne føl­ge dyr gjen­nom hele se­son­gen, fra vin­ter til som­mer, fra kalv til ku.

– Små ting som kan gjø­re vel­dig mye med oss. Dyr tar oss men­nes­ker for de vi er, og for­står deg uan­sett, av­slut­ter bon­den.

Møte­plas­sen og Hjer­te­rom har star­tet med gårds­be­søk to da­ger i uken. Nå øns­ker In­ger Muot­ka­jaer­vi, Caro­li­ne Kö­se­mek, Vegard Hyk­ke­rud og Dag­leif Ol­sen fle­re del­ta­ke­re med på tu­re­ne. (Foto: Fred­dy Lud­vik Lar­sen)

Den munt­re gjen­gen tar gjer­ne en run­de med dart når ti­den til­la­ter det. (Foto: Fred­dy Lud­vik Lar­sen

Bon­de Vegard Hyk­ke­rud og Dag­leif Ol­sen har mye å snak­ke om un­der gårds­be­sø­ket. (Foto: Fred­dy Lud­vik Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.