Vi­dar og inn­byt­ter­ne fikk ros av tre­ner­le­gen­den

Altaposten - - SPORT - Av K. Stef­fen­sen og F. Hal­vor­sen spor­ten@al­ta­pos­ten.no

Per-mat­hias Høg­mo skry­ter av av­gjø­rel­se­ne som ble tatt av tre­ner­team­et da Al­ta IF slo TUIL i se­rie­åp­nin­ga.

Fre­dag kveld var det om­si­der klart for se­rie­åp­ning i Post­nord-liga­en av­de­ling 1, og det var opp­gjø­ret mel­lom Al­ta IF og Troms­da­len som var førs­te kamp ut. Kam­pen ble for an­led­nin­gen spilt på Villaks­ba­nen på Aron­nes, der 200 til­skue­re ble vit­ne til en tett og spen­nen­de fight. Ny­kom­mer Morten Gamst Pedersen fikk en drømme­start på Al­ta If-kar­rie­ren da han sik­ret tre po­eng med sin sco­ring fra straffe­mer­ket i førs­te om­gang. TUIL sat­te Al­ta-for­sva­ret un­der press i and­re om­gang, men mak­tet ikke å fin­ne nett­mas­ke­ne.

– Kun­ne av­gjort tid­li­ge­re

Tid­li­ge­re norsk lands­lags­sjef Per-mat­hias Høg­mo, som også har va­ert tre­ner for Tromsø, Ro­sen­borg, Djur­går­den, Fred­rik­stad og det nors­ke kvinne­lands­la­get, fulg­te det pre­sti­sje­tun­ge opp­gjø­ret fra tri­bune­plass. Han me­ner gre­pe­ne som Al­ta If-tre­ner Vi­dar Johnsen og hans støtte­ap­pa­rat gjor­de un­der­veis bi­dro sterkt til at alle po­en­ge­ne ble igjen på Aron­nes.

– Byt­te­ne som ble gjort et­ter pau­se, og spe­si­elt dob­belt­byt­tet der Hå­vard No­me og Svein Ove Tho­mas­sen kom inn, var vik­ti­ge. På det­te tids­punk­tet pres­set TUIL Al­ta langt til­ba­ke på ba­nen, som slet vel­dig med å etab­le­re noe eget an­greps­spill. Å få inn gode ball­spil­le­re som i stør­re grad kun­ne hol­de på bal­len be­tyd­de mye på det­te tids­punk­tet i kam­pen. Al­ta fikk roet ned spil­let litt, og kun­ne med litt mer pre­si­sjon og be­slutt­som­het av­gjort kam­pen. Det had­de ikke trengt å bli så spen­nen­de mot slut­ten, sier Per-mat­hias Høg­mo til A-spor­ten.

Han tror Al­ta IF har det som skal til for å kjem­pe i top­pen i år.

– Jeg ser et stort po­ten­si­al i det­te la­get. Når de får sam­spil­let til å sit­te enda bed­re bør de ha en god mu­lig­het til å va­ere med helt der oppe den­ne se­son­gen. Det blir spen­nen­de å føl­ge den­ne av­de­lin­gen i år, fast­slår Høg­mo, som tid­li­ge­re har trent gull­fa­vo­ritt Fred­rik­stad.

Har kjent på pres­set

Morten Gamst Pe­der­sens match­vin­ner­sco­ring var ikke av den ele­gan­te sort­en. Men det bryr ikke den tid­li­ge­re Pre­mi­er League-pro­fi­len seg om.

– Det er mål el­ler ikke mål på straffe­spark - og in­gen­ting an­net. Det er ikke så nøye hvor godt el­ler dår­lig skud­det er så len­ge den går i mål. Jeg er bare glad for at vi klar­te tre po­eng i se­rie­åp­nin­ga. Jeg glem­te fak­tisk av at jeg had­de sco­ret, sier en smi­len­de Morten Gamst Pedersen, som over­tok som straffe­skyt­ter et­ter at Chris­ti­an Re­gi­ni­us­sen mis­set fra el­leve­me

te­ren da Al­ta IF og TUIL møt­tes i sis­te tre­nings­kamp før se­rie­start for en drøy uke si­den.

– Jeg viss­te at Morten var ru­ti­nert og vok­sen nok til å ta det an­sva­ret, og han svik­tet ikke, sier ho­ved­tre­ner Vi­dar Johnsen, som alt­så fikk med seg tre vik­ti­ge po­eng i sin de­but som Al­ta If-boss.

– Jeg har selvfølgel­ig kjent litt på pres­set i for­kant av den­ne match­en. Det smak­te godt med en sei­er, fast­slår han.

Han leg­ger ikke skjul på at han og spil­ler­ne fort­satt har en del å job­be med.

– Vi gjor­de en hel­hjer­tet inn­sats og sto godt opp mot Tuil-spil­ler­ne da de tryk­ket på for en ut­lik­ning. Det er jeg vel­dig godt for­nøyd med. Vi for­søk­te å an­gri­pe mer med indre­lø­per­ne, noe som jeg sy­nes vi klar­te til en viss grad. Men vi må fort­satt job­be hardt med å få bed­re flyt i det of­fen­si­ve spil­let. Det lug­get litt i det­te opp­gjø­ret, men det var ikke uven­tet med tan­ke på mot­stan­de­ren og hvor få tre­nings­kam­per vi har spilt før se­rie­start, sier Johnsen.

Både Johnsen og Gamst Pedersen lot seg im­po­ne­re av ven­stre­back Ni­klas An­ton­sen, som le­ver­te en strå­len­de kamp.

– Det er det bes­te jeg har sett av Ni­klas si­den jeg kom hit. Det er ikke fancy, men han er god både de­fen­sivt og of­fen­sivt. Han im­po­ner­te stort i den­ne kam­pen, av­slut­ter Morten Gamst Pedersen.

Vi­dar Johnsen var både let­tet og glad da dom­me­ren blås­te av opp­gjø­ret mel­lom Al­ta IF og TUIL. Al­ta If-tre­ne­ren smil­te sa­er­de­les bredt da han ble in­ter­vju­et av Ra­dio Al­ta et­ter match­en. (Alle foto: Stef­fen­sen)

Ni­klas An­ton­sen (f.v.), Morten Gamst Pedersen og Chris­ti­an Re­gi­ni­us­sen bi­dro sterkt til tre po­eng hjem­me mot Troms­da­len i se­rie­åp­nin­ga.

Inn­byt­ter­ne Svein Ove Tho­mas­sen (bil­det), Bra­ge Berg Pedersen og Hå­vard No­me klar­te å hol­de mer på bal­len da TUIL pres­set på.

Tid­li­ge­re lands­lags­tre­ner Per-mat­hias Høg­mo sy­nes Al­ta If-tre­ner Vi­dar Johnsen og hans støtte­ap­pa­rat klar­te seg vel­dig bra i se­son­gens førs­te match. Han skry­ter også av la­get, som han tror kan figh­te om se­rie­gull den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.