BØRSEN

Altaposten - - SPORT -

Grze­gorz Flasza

Of­fen­siv og ro­bust i felt­ar­bei­det. Kjapt ute ved fle­re an­led­nin­ger, og var trygg­he­ten selv i 85 mi­nut­ter. Gjor­de to sto­re feil i slutt­mi­nut­te­ne som kun­ne ført til bak­lengs­mål. Slapp unna med skrek­ken.

Ru­nar Over­vik

Had­de stort sett god kon­troll de­fen­sivt. Stop­pet det mes­te og hind­ret inn­legg. Var imid­ler­tid ikke på topp of­fen­sivt. Upre­sis i pas­nings­spil­let, og fant ikke helt to­nen med Mag­nus Ni­ko­lai­sen.

Mats Fre­de Han­sen

So­lid fore­stil­ling. Gjor­de no­en små feil, men klar­te å ret­te det opp før det ble farlig. Klin­ket til i du­ell­spil­let og sto godt imot da TUIL pøs­te på med lan­ge bal­ler. Var også en trus­sel of­fen­sivt.

Øy­vind Ve­seth Ol­sen

Ny­de­lig ar­beids­inn­sats. Gikk tøft til i tak­lin­ge­ne, men var på ball og vant det mes­te av du­el­ler. Im­po­ner­te også i luft­rom­met, der han var kom­pro­miss­løs og gikk sei­ren­de ut av fle­re tøf­fe figh­ter.

Ni­klas An­ton­sen (AB)

Im­po­ner­te stort i Al­ta If-de­bu­ten. Var knall­tøff i du­ell­spil­let og slapp sva­ert sjel­den spil­le­re for­bi seg. Var også en stor trus­sel frem­over på ba­nen, der han bi­dro med stor fart og far­li­ge inn­legg.

Dag Andreas Bal­to

Langt mind­re in­volvert som indre­lø­per enn han var som ball­for­de­ler un­der Bry­ant Laza­ros le­del­se i fjor. Job­bet godt og fikk vist frem sin emi­nen­te tek­nikk, men var gans­ke usyn­lig i pe­rio­der.

Morten Gamst Pedersen

Fikk en drømme­start med sco­ring fra straffe­mer­ket, selv om av­slut­nin­gen ikke var den bes­te. Fint over­blikk, flot­te cros­se­re og for­nuf­ti­ge pas­nin­ger, bort­sett fra et par skum­le ball­tap. Rå­sterk de­fen­sivt.

Fe­lix Adri­an Ja­cob­sen

Var i lik­het med Bal­to mind­re in­volvert enn for­ven­tet, men le­ver­te li­ke­vel en bra match. Løp mye og had­de no­en sva­ert vik­ti­ge de­fen­si­ve bi­drag. Tren­ger litt mer match­ing før han er til­ba­ke på sitt bes­te.

Mag­nus Ni­ko­lai­sen

Var ikke helt venn med bal­len, og traff sjel­den med inn­leg­ge­ne. Skap­te li­ke­vel mye trøb­bel for Tuil-for­sva­ret med sin fart og gjen­nom­brudds­his­sig­het. No­en fine de­tal­jer, men kan vel­dig mye mer.

Chris­ti­an Re­gi­ni­us­sen

Had­de en tøff opp­ga­ve mot to ster­ke og ball­sik­re midt­stop­pe­re. Var strå­len­de som første­for­sva­rer, men klar­te sjel­den å set­te sitt preg på kam­pen of­fen­sivt. Im­po­ne­ren­de løps­ka­pa­si­tet og du­ell­styr­ke.

Hans Nor­bye

Vil­le mye, men fikk det ikke helt til. Inn­sat­sen var imid­ler­tid upå­kla­ge­lig, og kant­spil­le­ren klin­ket skik­ke­lig til i tak­lin­ge­ne. Tren­ger nok litt mer tid før han er på sitt bes­te, men vis­te po­si­ti­ve tak­ter.

Bra­ge Berg Pedersen

Fikk en drøy halv­time på topp, men klar­te ikke å mar­ke­re seg i sa­er­lig grad. Al­ta IF for­svar­te le­del­sen, så det ble mye lø­ping et­ter ball. Vis­te glimt av god tek­nikk og du­ell­styr­ke.

Inn­byt­te­re:

Bra­ge Berg Pedersen for Fe­lix Adri­an Ja­cob­sen i 57. min. Svein Ove Tho­mas­sen for Dag Andreas Bal­to i 76. min. Hå­vard No­me for Ru­nar Over­vik i 76. min.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.