40 vil bli lord i Sa­ut­so

Altaposten - - SPORT - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Sor­risni­va og ALI ut­vi­der an­tall drømme­døgn fra tre til seks.

– Vi er vel­dig for­nøy­de med den sto­re in­ter­es­sen. Der­for om­prio­ri­te­rer vi de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne for de døg­ne­ne og øker an­tall fiske­døgn til be­folk­nin­gen fra tre til seks, er glad­mel­din­gen fra Ki­ne Lud­vig­sen ved Sor­risni­va et­ter at fris­ten gikk ut ved mid­natt.

Lord for en dag

Selve trek­nin­gen skal fore­gå på Sor­risni­va 3. au­gust. Da er det 40 kan­di­da­ter som kan stik­ke av med en opp­le­vel­se for li­vet.

Al­ta­pos­ten kun­ne for­ri­ge fre­dag for­tel­le om pro­sjek­tet «Lord for en dag» i regi av Sor­risni­va og Al­ta Lakse­fis­ke­ri in­ter­es­sent­skap (ALI), der in­ter­es­ser­te kun­ne få en ufor­glem­me­li­ge fiske­døgn i den le­gen­da­ris­ke Sa­ut­so-so­nen fra 11. til 13. au­gust.

Seks døgn

Me­nin­gen var at folk flest skul­le få mu­lig­he­ten til å opp­le­ve det sam­me som lor­der, her­tu­ger og be­mid­le­de gjes­ter opp­le­ver av første­klas­ses be­vert­ning, fra guid­er, kok­ker og ser­vi­tø­rer. Hvert døgn har fire fiske­kort og in­klu­de­rer fire ti­mers fiske.

– Vi var usik­ker på hvor stor in­ter­es­sen var, men sy­nes 40 på­meld­te er vel­dig bra. Det set­ter vi stor pris på og vil der­for ut­vi­de ord­nin­gen til 16. au­gust. Da vil fle­re av de 40 få opp­le­ve det­te, sier Lud­vig­sen, og sik­ter til drømme­døgn i Alta­elva.

Kul trek­ning

Det er na­tur­lig­vis ko­ro­na­ti­den som har gjort det­te mu­lig. Man­ge fra ut­lan­det får nem­lig ikke sjan­sen til å kom­me til Al­ta, og der­med har det opp­stått en unik mu­lig­het. Nå an­tall døgn dob­les, be­tyr det at dob­bel så man­ge får opp­le­vel­sen, 24 i ste­det for 12.

Ki­ne Lud­vig­sen for­tel­ler at trek­nin­gen vil skje i Sor­risni­va 3. au­gust, på gam­mel­må­ten.

– Ja, det blir ku­ler i bøt­ta, ler Ki­ne, som reg­ner med at in­ter­es­sen og spen­nings­ni­vå­et når nye høy­der.

– Da blir det dob­belt opp med ser­vice i seks døgn?

– Du, det kla­ger vi ikke over. Vi har hatt det ro­lig si­den 12. mars, så det­te gle­der vi oss til, sier Ki­ne.

Ki­ne Lud­vig­sen ved Sor­risni­va kom­mer med glad­mel­din­gen om at dob­belt så man­ge får va­ere lord for en dag i Alta­elva. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.