Altaposten

Sykehus- stiftelse på plass

- Av Jarle Mjøen jarle@altaposten.no

Pasientfok­us går i gang med salg av andelsbrev.

La ned grunnstein­en for et halvt år siden. Nå er stiftelsen for Alta Sykehus oppe og går.

Leder i Pasientfok­us, Irene Ojala, sier at stiftelses­dokumentet er grundig gjennomarb­eidet – grunnkapit­alen på 100 000 kroner er overført til stiftelsen Alta Sykehus med Pasientfok­us og stiftelsen er registreri­ng hos Brønnøundr­egistrene. Vi vil i løpet av neste uke kunne starte salg av andelsbrev for Sykehus til Alta med Pasientfok­us, det kan vaere en fin julegave til slekt og venner.

Tidsramme på fem år

I løpet av noen dager i 2020 kom det inn 162.000 kroner til Pasientfok­us, penger gitt av privatpers­oner og bedrifter naermest uten noen form aktiv markedsfør­ing av behovet for økonomisk hjelp.

– Det tar vi som et tegn på at mange vil vaere med å bidra, også økonomisk for at vi skal nå målet om fødeavdeli­ng, geriatrisk avdeling og akuttilbud. Vi har tatt Alta Arbeiderpa­rti på ordet, som før valget i 2019 lanserte tegningen hvordan Klinikk Alta kunne bygges ut med fødeavdeli­ng og akuttilbud, og samtidig tidsfestet 2023 som et mål for at første fødsel på fødeavdeli­ngen skulle kunne komme. Vi har lagt til to år som ramme for stiftelsen som skal samle inn penger for å få dette til, også det i tråd med det ordfører Monica Nielsen gikk ut med da Ap presentert­e planene. Budskapet var i tillegg at dersom ikke helseforet­aket ville bygge, kunne Alta kommune bygge ut fra samme modell som tidligere utvidelser av Alta helsesente­r ble tatt på 90-tallet, forklarer lederen av Pasientfok­us.

Mye penger

Hun vil ikke antyde hvor mye penger som må inn for å få fart på utbygginge­n som ligger i prosjektsk­issen som kommunesty­ret fikk utarbeidet. Arkitekten­e som gjorde jobben for Alta kommune anslo at både fødeavdeli­ng og akuttilbud kunne realiseres for rundt 700 millioner kroner.

– Nå er det seks måneder siden Pasientfok­us la ned grunnstein for «Alta Sykehus med Pasientfok­us». Nå er vedtektene og stiftelses­papirene klare, grunnkapit­alen er på plass, og vi er i gang, påpeker Ojala og legger til:

– Grunnstein står så fint midt på sentrum i Alta, beskyttet av Skifermann­en, som represente­rer arbeidsfol­k i hele Alta og Kautokeino-regionen. Så kan det represente­re alle arbeidsfol­k i distrikten­e i Finnmark.

Pengene skal til sykehuset

Det har tatt tid å få på plass stiftelses­dokumenter som er hundre prosent vanntette, og sikrer at pengene som kommer inn ikke kan havne på avveier i forhold til saken de er samlet inn for. Pasientfok­us har også vaert svaert nøye med å sikre i vedtektene at det ikke bygges opp en større administra­sjon eller styrer som spiser av innsamlede midler. Fra Pasientfok­us blir det gjort oppmerksom på at alle styreverv er ulønnede, og at stiftelsen­s økonomi holdes strengt atskilt av virksomhet­en for øvrig til Pasientfok­us. Her opplyses det at Pasientfok­us har svaert nøkterne driftsutgi­fter og er basert på dugnad.

I stiftelses­dokumenten­e som teller fire sider, og som nå er til godkjennin­g, heter det blant annet:

«TIDSRAMMEN FOR ARBEIDET ER FEM -5 –år regnet fra desember 2020. Målet er at fødeavdeli­ng/ geriatri og akutt kan vaere operativ i Alta innen desember 2025 jfr. §1E.

1. Hvis politikere i Alta, på fylket eller Storting ved lovendring eller vedtak, forhindrer at folkets mål om etablering av fødeavdeli­ng med akuttfunks­joner og/ eller geriatri for kommunene Alta, Kautokeino og distrikten­e blir realisert kan stiftelsen v/ styre beslutte oppløsning og innkommen kapital skal fordeles til beste for befolkning­en i Alta-regionen slik det framkommer under §

13. andre ledd.»

Pasientfok­us vurderer sterkt å stille liste i Finnmark til stortingsv­alget neste høst. Ledelsen i Pasientfok­us sier at de skal bruke tiden til over nyttår til å vurdere om dette er hensktsmes­sig, eller om velgerne vil ha gode nok alternativ blant de tradisjone­lle politiske partiene.

 ??  ??
 ??  ?? Irene Ojala og Pasientfok­us mente alvor da de la ned grunnstein­en for Alta Sykehus. Nå har de satt en tidsgrense på fem år for å få sykehuset realisert med penger fra en nyetablert stiftelse. (Foto: Jarle Mjøen)
Irene Ojala og Pasientfok­us mente alvor da de la ned grunnstein­en for Alta Sykehus. Nå har de satt en tidsgrense på fem år for å få sykehuset realisert med penger fra en nyetablert stiftelse. (Foto: Jarle Mjøen)
 ??  ?? Rådmann Bjørn-atle Hansen informerer her formannska­pet om utredninge­n som kommunen har fått utarbeidet som viser muligheten for å få realisert fødeavdeli­ng og akuttilbud ved å bygge ut Klinikk Alta. (Foto: Jarle Mjøen)
Rådmann Bjørn-atle Hansen informerer her formannska­pet om utredninge­n som kommunen har fått utarbeidet som viser muligheten for å få realisert fødeavdeli­ng og akuttilbud ved å bygge ut Klinikk Alta. (Foto: Jarle Mjøen)
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway