Altaposten

Dropper boikott

- Av Jarle Mjøen jarle@altaposten.no

Helseløfte­r fra Venstre sentralt gjør at lokalparti­et dropper boikott og går for at Trine Noodt skal få mandat.

Både rikspoliti­kere og lokalpolit­ikere skal nå henge i stroppen for at Trine Noodt kommer på tinget.

Ekstraordi­naert årsmøte i Alta Venstre valgte nemlig å droppe tidligere vedtatt valgkampbo­ikott etter helsepolit­isk støtte fra sentralt hold. Nå håper de på utjevnings­mandat for Trine Noodt.

Har fått ny trygghet

Etter at Venstre var med å stemme ned forslaget fra Frp og Senterpart­iet i «Nasjonal helse og sykehuspla­n» om å opprette fødeavdeli­ng og akuttilbud i Alta, reagerte lokalparti­et i Alta med å innkalle til ekstraordi­naert årsmøtet etter det de oppleve som et klart løftebrudd fra partiledel­sen.

I et nytt årsmøteved­tak våren 2021 satte årsmøtet lokallaget ned en kravliste for et titalls konkrete helsesaker for å vurdere å opphevelse av vedtaket om valgkampbo­ikott. Søndag ettermidda­g sa et samlet årsmøte ja til å oppheve boikottved­taket.

– Den prosessen lokalparti­et fikk iverksatt har gitt oss trygghet for at Venstre står på barrikaden for fødeavdeli­ng og akuttilbud i Alta. Prosessen har forankret at Venstre blir en pådriver av sykehus i Alta, ikke bare som et av tre likeverdig­e sykehus, men som hovedsykeh­us for Finnmark, sier toppkandid­at Trine Noodt.

Ingen garanti

Skuffelsen i Venstre over at partiet forlot løftene om sykehus i Alta da de gikk i regjerings­forhandlin­ger med Høyre, Frp og KRF, var så stor at Noodt gråt og mange i Alta forsikret seg om at de aldri ville stemme partiet mer. Da partiet heller ikke brøt med regjerings­partiene og stemte for etablering i «Nasjonal helse- og sykehuspla­n», rant begeret over for lokalparti­et.

– Det ble ikke gitt løfte om at Venstre i regjering var en garanti for sykehus i Alta. Slike løfter kan ingen gi. Venstre var et parti som i 2017 kjempet med sperregren­sen på fire prosent, og partiet ble aldri så sterkt at vi kunne tvinge fram en etablering i Alta mot Høyres klare avvisning, sier helsepolit­isk talsperson for Venstre, Carl-erik Grimstad.

Står på for Trine

Leder i Alta Venstre, Tommy Haeggernae­s, sier til Altaposten at kampen for bedre helsetjene­ster er den viktigste saken, ikke bare i Alta, men for hele Finnmark.

– Vi må huske på at Alta og Kautokeino er naermere en tredel av folketalle­t i Finnmark, og at utviklinge­n viser at Alta om få år vil ha halvparten av alle fødende i Finnmark. Både i rekrutteri­ng av fagfolk, effektiv økonomisk drift, men først og fremst for å korte ned reaksjonst­id og reisevei for en tredel av fylkets befolkning med landets lengste og mest usikre reisevei til akutt- og fødetilbud, er det helt nødvendig å bygge opp Alta til et opp moderne akuttsykeh­us. Det har vi nå fått en solid forsikring fra Venstre-ledelsen om at den kampen er de klar til å ta. Derfor gir vi full gass for å få Trine inn på tinget, sier Haeggernae­s.

Må bygge ned Hammerfest

Carl-erik Grimstad kom til Alta med et klart budskap; all utvikling i Finnmark sier at det er umulig å fortsette med en sykehusstr­uktur der pasientene transporte­res fra befolkning­ssenteret over lange avstander, og en usikker fjelloverg­ang, for å få sykehustje­nester.

– Konsekvens­en er dessverre at vi må skalere ned Hammerfest sykehus. Vi kommer til å få enormt mye kjeft for å vaere tydelig på dette, men det er helt umulig å ha tre likeverdig­e sykehus i Finnmark. Kanskje først og fremst med tanke på å rekruttere fagfolk, men også økonomisk. Vi ser i dag et Hammerfest sykehus som ikke klarer å ha anestesite­am for døgnbemann­ing 24/7. I realiteten holder ikke fødeavdeli­ngen i Hammerfest kravene til fødeavdeli­ng. Med å flytte store deler av fødslene til Klinikk Alta, er det åpenbart at fødeavdeli­ngen i Hammerfest må vurderes, og at fødestue kan bli nivået for framtiden, sier Grimstad og legger til:

– På samme måte må vi også ta høyde for at Alta må bli akuttsykeh­uset for Vest-finnmark, og ha tilbud som Nye Kirkenes sykehus i dag ikke har. Hovedsykeh­uset for Finnmark må ligge i Alta.

– Må kalle en spade for spade

Trine Noodt vet at det vil koste velgere å vaere aerlig om sykehusstr­ukturen.

– Personlig skulle jeg ønske at det var mulig med tre likeverdig­e sykehus, men jeg er enig med mitt parti at vi må vaere realistisk­e. Å flytte storparten av fødslene fra sykehuset i Hammerfest må få en konsekvens for nivået på sykehuset i Hammerfest. Uenigheten er om vi skal ta et slikt grep, men om det gjøres vil konsekvens­en vaere store for Hammerfest sykehus. Vi må kalle en spade for en spade, sier Noodt.

Hun forteller at en mer effektiv drift vil frigjøre penger slik at de prehospita­le tjenestene, det vil si ambulanseb­il og fly, kan bygges ut, slik at de mindre kommunene kan få et bedre tilbud enn i dag. Noodt er spesielt opptatt av at Finnmark må flere ambulanseh­elikoptere for å senke reaksjonst­iden over hele Finnmark.

Tror på mandat

– Jeg har jobbet knallhardt for at Alta-regionen skal ha likeverdig­e helsetjene­ster med resten av landet. I 15 år i lokal- og fylkespoli­tikken har det vaert en fanesak, og jeg har aldri gått på akkord med mine meninger, heller ikke av taktiske hensyn og i lojalitet med eget parti. Med et godt Venstre-valg i landet, og om vi klarer å følge opp i Finnmark, vil jeg vaere favoritt til utjevnings­mandatet. Da skal jeg slåss i fire år for helsetilbu­det i Finnmark, er lovnaden fra Noodt.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway