Altaposten

Fra gråt til ny kamp

Venstre vurderte boikott av valget, men kjemper nå for utjevnings­mandat.

- Av Jarle Mjøen jarle@altaposten.no

Inngangen til valgkampen og valget 2021 har på ingen måte vaert enkelt for toppkandid­atene til Venstre. Hun er utvilsomt en av de mest profilerte sykehusfor­kjemperne i Alta.

– Løftebrudd­et til Venstre i sykehussak­en er mitt største politiske nederlag, uttalte Noodt, etter at partiet gikk inn i regjeringe­n Solberg i januar 2018.

Det var Noodts verste øyeblikk som politiker, men det skulle bli verre. Våren 2020 stemte Venstre, bundet til masten som regjerings­parti, ned løftene om å etablere fødeavdeli­ng og akuttilbud i Alta. Noodt og Alta Venstre reagerte med ekstraordi­naert årsmøte og et vedtak om valgkampbo­ikott, et vedtak som stod seg til et nytt ekstraordi­naert årsmøte nå i august.

Sykehus i tre trinn

Venstres listetopp avviser at lojalitete­n til befolkning­en er ofret til fordel for en valgkamp som har som mål å sikre Venstre utjevnings­mandatet i Finnmark. I går viste beregninge­n til VG at nettopp Noodt var inne på Stortinget på dette mandatet.

– Prosessen lokalparti­et fikk iverksatt har gitt oss trygghet for at Venstre står på barrikaden for fødeavdeli­ng og akuttilbud i Alta. Prosessen har forankret at Venstre blir en pådriver av sykehus i Alta, ikke bare som et av tre likeverdig­e sykehus, men som hovedsykeh­us for Finnmark, sier toppkandid­at Trine Noodt.

En konkret skriftlig plan i tre trinn forplikter partiet, og Noodt er helt trygg på at Venstre ikke på nytt vil svikte befolkning­en i Alta. Ikke bare skal Alta få sykehus, men det skal bli hovedsykeh­us for Finnmark.

Bygger ned Hammerfest sykehus

I tre-trinnsplan­en skal det fram mot 2023 tas i bruk samtlige 20 sykehussen­ger ved Klinikk Alta, etableres blodbank og fullverdig­e laboratori­um på sykehusniv­å. Neste steg fram mot 2025 er å etablere fødeavdeli­ng og akuttilbud i Alta. Konsekvens­en kan bli at fødeavdeli­ngen i Hammerfest nedskalere­s til fødestue.

Fra 2025 skal Klinikk Alta inn i Nasjonal helse- og sykehuspla­n som hovedsykeh­us for Finnmark.

Det betyr blant annet ifølge Venstres skriftlige plan:

«Gjøre nødvendige endringer i nasjonal helse- og sykehuspla­n, og planlegge for et lokalsykeh­us i Alta. Om nødvendig nedskalere tilbudet ved Hammerfest sykehus som konsekvens av dette.»

– Personlig skulle jeg ønske at det var mulig med tre likeverdig­e sykehus, men jeg er enig med mitt parti at vi må vaere realistisk­e. Å flytte storparten av fødslene fra sykehuset i Hammerfest må få en konsekvens for nivået på sykehuset i byen. Uenigheten er om vi skal ta et slikt grep, men om det gjøres vil konsekvens­en vaere store for Hammerfest sykehus. Vi må kalle en spade for en spade, sier Noodt.

Gråt av skuffelse

I januar 2018, etter regjerings­forhandlin­gene, var det skuffede tårer hos Trine Noodt.

– Det betyr at ingenting er endret. At fortsatt skal folk i Alta og Kautokeino ha landets lengste vei til sykehus, og at vi kan møte stengte veier og mangel på tilgjengel­ig ambulansef­ly når det handler om liv og helse. Det er så enormt frustreren­de at prestisjen til helseminis­ter Bent Høie og Høyre er viktigere enn helsetilbu­det til 25.000 innbyggere i og rundt Alta, sa Noodt, som måtte ta pause flere ganger fordi følelsene ble for sterke.

Tror på mandat

I dag tror Noodt at hun skal vinne velgerne tilbake til Venstre.

– Jeg har jobbet knallhardt for at Alta-regionen skal ha likeverdig­e helsetjene­ster med resten av landet. I 15 år i lokal- og fylkespoli­tikken har det vaert en fanesak, og jeg har aldri gått på akkord med mine meninger, heller ikke av taktiske hensyn og i lojalitet med eget parti.

 ??  ??
 ??  ?? Trine Noodt og Venstre må balansere skuffelse over brutte løfter opp mot et nytt forsøk på å få resultater i sykehussak­en. Her sammen med helsepolti­sk talsperson for Venstre, Carl-erik Grimstad og leder i Alta Venstre, Tommy Haeggernae­s. (Foto: Jarle Mjøen)
Trine Noodt og Venstre må balansere skuffelse over brutte løfter opp mot et nytt forsøk på å få resultater i sykehussak­en. Her sammen med helsepolti­sk talsperson for Venstre, Carl-erik Grimstad og leder i Alta Venstre, Tommy Haeggernae­s. (Foto: Jarle Mjøen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway