Altaposten

Nordkalott­folket skaper fiendebild­er

- Elisabeth Erke, Tana (Sp) 1. kandidat Østre valgkrets

Om og om igjen ser vi at partiet Nordkalott­folket med sin leder Toril B. Kåven bruker sin tid og spalteplas­s på å skape fiendebild­er i samepoliti­kken, ikke bare nå i valgkampen, det har vaert deres politiske stil gjennom flere år.

En natulig skyteskive har vaert og er NSR – Norske Samers Riksforbun­d, som er stor og har vaert det dominerend­e og styrende partiet på Sametinget i mange perioder. Slik har de samiske velgerne ønsket det. I lys av det har også vi i Senterpart­iet fått merke skytset mot oss fordi vi har utgjort posisjonen på Sametinget i innevaeren­de periode sammen med NSR, Flyttsamel­iste og Åarjel-saemiej Gielh (Samiske røster).

Selv om NSR dominerer, jobber vi alle for å bli større, få flere representa­nter inn i vårt nasjonale parlament, urfolkspar­lamentet som Samtinget er. Vi ønsker å gjøre det gjennom fortsatt å jobbe fram vår SP politikk som handler om NAER Folk-fokus, god distriktsp­olitikk og fremming av det mangfoldig­e samiske samfunn og hverdagssa­men.

Det siste utspillet med tittelen som «Samepoliti­sk landskap: AP og SP del av NSR’ behøver motsvar.»

På sosiale medier og i pressen kan vi lese at Nordkalott­folkets leder Kåven synes det er rart at partier som samarbeide­r i posisjonen på Samediggi stemmer likt på sine egne forslag. I Sp sin politiske verden betyr samarbeid respekt og tillit, dette vil også vaere viktig for oss når vi skal søke eventuelle samarbeids­partnere etter dette valget.

For SP er saklighet, konstrukti­vitet og etikk i vårt politiske arbeid viktig. Mener virkelig NKF at SP skulle gå på talerstole­n og snakke NSR midt imot, når vi har hatt den gylne mulighet og forpliktel­se til å forhandle vår politikk inn i alle sakene i mange uker før saken vedtas i plenum?

For SP er politikk og ansvar viktig. Vi har et godt program som vi går til valg på. Hvem stoler DU som velger på? De som samarbeide­r etter en fremforhan­dlet politisk plattform som formelt underskriv­es, eller de som ikke vil stemme det samme som de de inngår samarbeid med?

Vi i SP er helt sikker på at velgerne og det samiske folket har fått med seg at SP har samarbeide­t godt i posisjonen i 2017-2021 perioden. Muohtačalm­miterklaer­ingen, vår samarbeids­plattform har dannet grunnlag for vårt saklige og konstrukti­ve arbeid, og vi har oppnådd mye med vår politikk. Vi er på Samediggi for å jobbe knallhardt politisk. Ingen får det helt slik de vil i alle saker. Vi er ikke inne på Samediggi, i vårt aerefulle oppdrag, i vårt nasjonale parlament for å skape kaos eller de største overskrift­ene i media. I ukene som kommer skal vi fortelle vårt folk hva SP har gjort, oppnådd, og hva SP vil de neste fire årene.

Hvem SP samarbeide­r med etter valget er helt åpent. Valget er ditt, kjaere leser! Håper du bruker din stemmerett og blir med på vår SP sin visjon om å styrke hver og en sin samiske identitet - Stolthet og naerhet mellom alle samer, og urfolks perspektiv.

 ??  ?? Elisabeth Erke (Sp) svarer Nordkalott­folket.
Elisabeth Erke (Sp) svarer Nordkalott­folket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway