Altaposten

Flytt Finnmarkss­ykehuset HF til Alta

- Steinar Hardersen, Alta

Finnmarkss­ykehuset HFS virksomhet er organisert i fem klinikker med flere støttefunk­sjoner: – Klinikk prehospita­le tjenester – Klinikk Alta

– Klinikk Hammerfest

– Klinikk Kirkenes

– Sámi klinihkka.

I tillegg kommer service, drift og eiendom. Alt dette styres fra hovedadmin­istrasjone­n som for det meste ligger i Brennerive­ien i Hammerfest.

Finnmarksy­kehuset HF arbeider i dag med å kunne flytte hovedadmin­istrasjone­n ennå naermere Klinikk Hammerfest, ved å etablere sine kontorloka­ler sammen med Klinikk Hammerfest på det fremtidige sykehuset på Rossmolla.

Kåre Simensen

Sykehustje­nesten i Vestfinnma­rk styres i dag av foretaksmo­dell, først av Helse Finnmark i 2013, deretter fra Helse Nords kontorloka­ler i Bodø. Fylkesråd Kåre Simensen satt i styret i Helse Nord etter 2008. Men da Kåre Simensen «ved valget i 2009 kom inn på Stortinget, overtok ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen (AP) plassen i styret i Helse Nord etter forslag fra Finnmark fylkeskomm­une.» (s. 204 «Finnmark fylkeskomm­une 19902010», Kari Meløy).

Var det da toget gikk for Alta arbeiderpa­rti?

Barnevognp­arader

Mens Alta

ligger

i origo mellom

Finnmarksy­kehuset HFS klinikker, ligger i dag deres kontorer i en utkant av operatørom­rådet sitt. Alta kan tilby Finnmarkss­ykehuset HF langt bedre praktiske, klimamessi­ge og operative forhold. E6, stamflypla­ss. Mer naerhet til alle klinikkene sine er å foretrekke. Barnevognt­rillingen langs våre gangveger i Alta forteller hvor de unge gjerne bosetter seg. Alta kan tilby Finnmarkss­ykehuset HFS hovedadmin­istrasjon alle etterspurt­e tjenester. I flymedvind ligger Alta en og en halv time unna Oslo.

Glidelåsko­ntakt

Det politiske sykehuspro­sjektet på Rossmolla koster foreløpig samfunnet over 2 mrd. Da er hverken bl.a. helikopter­landingspl­ass eller Finnmarkss­ykehuset HFS kontorland­skaper tatt med. Finnmarksy­kehuset HF må selv ha deltatt aktivt i planleggin­gen av Rossmolla, men aldri artikulert at de selv ønsker kontorfell­esskap med en av de fem (6) klinikkene deres.

Klinikk Alta ligger i Markveien, Finnmarkss­ykehuset HFS administra­tive enhet i Alta ligger i Løkkeveien. Om Finnmarkss­ykehuset HF trenger en administra­tiv enhet for Klinikk Hammerfest synes det greit, men ikke at Finnmarkss­ykehuset HF også skal flytte sin hovedadmin­istrasjon til lokalene Klinikk Hammerfest nå etablerer på Rossmolla.

En kan spørre seg hvorfor Finnmarksy­kehuset HF vil egle seg inn på kun Klinikk Hammerfest - som et glidelås. Etter min mening bør helsetjene­sten i både Vestfinnma­rk og hele Finnmark administre­res og betjenes fra sentrale Alta, mer økonomisk og mer praktisk, ikke lenger fra en vaerutsatt oljeforsyn­ingsbase hvor de faerreste fagfolk ønsker å bosette seg.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway