Altaposten

Spør folket om råd

Irene Ojala har ikke svar på spørsmålen­e i Altaposten­s partiprese­ntasjon, og vil spørre folket i store saker hvis Pasientfok­us havner på tinget.

- Av Jarle Mjøen jarle@altaposten.no

Toppkandid­at Irene Ojale fnyser Altaposten­s spørsmål om hun kanskje må reise til Stortinget med kun en sak som hun skal slåss for å fire år.

– En vanvittig jobb ligger foran oss, ikke bare for sykehus til Alta, men også for å få fjernet foretakene som ligger som en brems for utviklinge­n av helsetilbu­dene i hele Norge. En brems helt uten politisk styring, hevder Ojala.

Helse har fokus

Hun forsikrer at Pasientfok­us skal delta i samtlige debatter på stortinget – om havet, landbruk, nordområde­politikk, fiskeri, landbruk, reindrift.

– Her skal vi sikre oss dyktige fagfolk rundt oss som vil Finnmark godt. Når det er saker som går direkte inn på hva som er best for Finnmark vil vi lage et saksframle­gg. Presentere det – og gjennomfør­e en meningsmål­ing om hva dere vil at vi skal stemme. På den måten blir det et direkte demokrati. Det blir spennende – og riktig. Befolkning­en i Finnmark sin stemme skal høres – og tas på alvor, sier Ojala, fem dager før valgdagen.

– Er det praktisk gjennomfør­bart?

– Ja, det er gjennomfør­bart når det begrenses til store saker med stor betydning for Finnmark.

Anders Aunes suksess

Da Anders Aune ble valgt inn på Stortinget med Aune-lista, ble Aune i demokratie­ts ånd gitt plass i finanskomi­teen for enklest mulig kunne tale Finnmarks sak. Dersom velgerne gir Pasientfok­us tillit, er det stor usikkerhet om de etablerte partiene vil gi velgerne bak lista «en talerstol» i helsekomit­een. Kjøttvekta pleier å rå.

– Uansett, vi kommer ikke til bli arbeidsled­ige i løpet av fire år. Stortinget er en ypperlig talerstol, i alle sakene du kan lese om i denne presentasj­onen av Pasientfok­us vil vi jobbe tett opp mot andre parti for å skape engasjemen­t og resultater. Vi har ikke noe partiappar­at, men vil likevel ha langt mer ressurser enn vi har hatt de siste fire år. Gjennom hard jobbing har vi fått løftet helsesaken­e fra Finnmark helt til topps i norsk politikk, og med tillit fra velgerne vil vårt utangspunk­t bli veldig mye bedre, mener toppkandid­at Irene Ojala og legger til:

– Pasientfok­us er ei tverrfagli­g og tverrpolit­isk helsepolit­isk liste til Stortinget – fra folket for folket. Lista ble til som et svar på at de store partiene ikke ville gi en tredel av fylkets befolkning trygghet for liv og hele. Altså løsningen med tre likeverdig­e sykehus, slår Ojala fast.

Hun frykter at folk i Alta-regionen må leve i frykt for at mangel på fødeavdeli­ng og akuttilbud skal ta liv og helse.

Fire steder med sykepleier­utdanning

Toppkandid­aten mener det er katastrofa­lt for helse-finnmark at sykepleier­tutdanning­en i Alta er midlertidi­g stoppet:

– Det skjer midt i en sykepleier­krise. Finnmark trenger permanente sykepleieu­tdanninger lokalisert til Kirkenes, Hammerfest, Kautokeino og Alta.

Hun tar også til ordet for at det må opprettes flere akuttplass­er i Alta for unge pasienter med psykiske lidelser. Det tror Ojala hele Finnmark vil tjene på. Kravet er at det må ansettes flere psykiatere, slik at psykisk syke og rusavhengi­ge får raskest mulig behandling. Ettervern må ikke tidsbegren­ses, men gis i henhold til pasientene­s behov, fastslår lista.

Helseforet­aksmodelle­n

Pasientfok­us mener at innføringe­n av helseforet­akene i 2002 har skapt store utfordring­er for syke mennesker – saerlig i distrikten­e.

– New Public Management har som formål å maksimere eiernes profitt. Det er staten som finansiere­r alle sykehustje­nester i Norge. Et sykehus kan ikke gå med økonomisk overskudd. Foretaksmo­dellen har gjort økonomien til et mål, overordnet de helsefagli­ge hensynene. Her vil Pasientfok­us jobbe tett med organisasj­onen Alternativ til helseforet­aksmodelle­n.

Pasientfok­us vil også beholde fritt behandling­svalg fordi det er viktig for distrikten­e. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandling­ssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

– Fordelelen­e er mange. Pasienter som ellers vil vaere sykmeldt en lengre periode, kan ved bruk av fritt behandling­svalg, unngå prognoseta­p, kroniske helseprobl­emer og kommer ras-kere tilbake til jobb. Samfunnsøk­onomisk vil både arbeidstak­ere, arbeidsgiv­er og staten tjene på dette, argumenter­er toppkandid­at Irene Ojala.

 ??  ??
 ?? (Foto: Jarle Mjøen) ?? Pasientfok­us har fått seg mange som har vaert sentral i andre politiske partier, men Irene Ojala har vaert frontfigur.
(Foto: Jarle Mjøen) Pasientfok­us har fått seg mange som har vaert sentral i andre politiske partier, men Irene Ojala har vaert frontfigur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway