Altaposten

Troverdigh­et og tillit

- Odd Arne Rasmussen

Min støtte til Pasientfok­us har avstedkomm­et flere avisinnleg­g med usanne og udokumente­rte påstander, samt underlige epistler fra lokalhisto­riker Kristian E. Johnsen.

Jeg har svart på Johnsens angrep både i Altaposten og Kronstadpo­sten, og bedt om å få en beklagelse eller bevis som underbygge­r hans påstander. At ordvekslin­ger til tider kan bli opphetet er lett å forstå. Det er heller ikke uvanlig at valg av ord og begreper fort kan løpe litt løpsk. Johnsen har fått rimelig tid til å dementere sine usanne utsagn. Ikke minst kunne dette vaert gjort i forbindels­e med hans siste leserinnle­gg i AP og KP.

Skuffende nok valgte han å fortsette sin synsing også i dette avisinnleg­get. Dersom en beklagelse fortsatt uteblir, vil jeg tolke Johnsens skriverier som både uredelige og direkte ondskapsfu­lle, i den hensikt å svekke min troverdigh­et.

Det har vaert mye surr i Johnsen kronikker om meg, Arbeiderpa­rtiet og Pasientfok­us, men det er følgende utsagn jeg vil at Johnsen skal beklage; «- Når jeg for noen måneder siden forsto at Odd Arne Rasmussen var en sentral initiativt­aker og organisato­r bak stortingsl­ista»… og - «har forlatt Arbeiderpa­rtiet»…

Jeg håper Johnsen ser at slike usanne beskylding­er er av en slik karakter at det betinger en dokumentas­jon eller en beklagelse. Jeg antar at en lokalhisto­riker ser det som en fordel å rydde opp i en situasjon som kan vaere giftig for egen troverdigh­et og tillit. Det er skremmende og ødeleggend­e for samfunnsde­batten hvis personer som ofte eksponeres i media, skal få fritt spillerom til å spre slike usannheter. Her mener jeg at de samme avisene som mottar slike historier også har en jobb å gjøre.

Til slutt vil jeg uttrykke håp om at flest mulig benytter seg av stemmerett­en. Det er nå det gjelder.

Godt valg!

 ??  ?? Tidligere ordfører Odd Arne Rasmussen.
Tidligere ordfører Odd Arne Rasmussen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway