Bud­ro­bo­ter i Lon­don

Årets begivenheter innen vitenskap - - Globalt Blikk -

Nett­han­de­lens fram­tid kan lig­ge i ro­bo­tik­ken. Bud­fir­ma­et Her­mes tes­ter for ti­den fer­dig­he­te­ne til auto­no­me bud­ro­bo­ter i et for­søk som fin­ner sted i Lon­don. Ro­bo­te­ne skal tes­tes på 30-mi­nut­ters hente­pos­ter, og hvis det­te er vel­lyk­ket, vil sel­ska­per som Her­mes få for­bed­re­de plan­leg­gings- og spo­rings­sys­te­mer. I et kon­troll­sen­ter over­vå­kes ro­bo­te­nes be­ve­gel­ser, og selv om de er selv­kjø­ren­de, kan et men­nes­ke vel­ge å sty­re i vans­ke­li­ge si­tua­sjo­ner, for ek­sem­pel ved fot­gjen­ger­over­gan­ger. Tes­te­ne etter­føl­ger et pi­lot­pro­sjekt i Ham­burg i Tysk­land, der tre sli­ke ro­bo­ter var ut­plas­sert i au­gust 2016.

En test vil vise om selv­kjø­ren­de ro­bo­ter kan le­ve­re va­rer.

De auto­no­me ro­bo­te­ne er et al­ter­na­tiv til drone­le­ve­ring, som ofte be­gren­ses av stren­ge luft­farts­reg­ler i tett­be­fol­ke­de strøk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.