Vi fikk se Air­bus’ nye hy­bri­de drone­bil

Årets begivenheter innen vitenskap - - Globalt Blikk -

Fly­gigan­ten slo seg sam­men med et ita­li­ensk de­sign­hus og tenk­te nytt om by­kjø­ring.

Noe av det mest spen­nen­de vi fikk se på Ge­neve­ut­stil­lin­gen i 2017, var Pop.Up, et mo­du­lært luft- og bak­ke-pas­sa­sjer­kon­sept. Det er ut­vik­let av in­ge­ni­ø­rer fra Air­bus og det ita­li­ens­ke de­sign­hu­set Ital­de­sign.

Ide­en bak Pop.Up er å fin­ne på en måte å ska­pe en bære­kraf­tig trans­port i by­ene. Trafikk er et øken­de pro­blem i sto­re byer, og i Los An­ge­les bru­ker for ek­sem­pel en per­son gjen­nom­snitt­lig 104 ti­mer i året i tra­fikkork. Det an­slås at kost­na­de­ne for tra­fikk­be­last­ning i EU og USA vil være rundt 280 mil­li­ar­der pund, noe som er 3 bil­lio­ner kro­ner med da­gens kurs.

Pop.Up er byg­get opp av fle­re mo­du­ler, hele­lek­trisk og med null­ut­slipp, de­sig­net for å tak­le fram­ti­dens trans­port­ut­ford­rin­ger. Bi­len kom­bi­ne­rer en pas­sa­sjer­kap­sel med en­ten bakke­en­he­ten (lik­ner en bil) el­ler med luft­mo­du­len (dro­ne­lik­nen­de vin­ger). Pend­le­re kan be­stil­le en rei­se via en app, og et sys­tem med kuns­tig in­tel­li­gens ana­ly­se­rer tra­fikk­bil­det og be­stem­mer om du kjø­rer el­ler flyr.

Pend­le­re kan be­stil­le tur via en app som sel­ska­pet har ut­vik­let.

Det blir som å be­stil­le dro­sje.

Pop.Up vel­ger selv om den skal bru­ke vei­en el­ler luf­ten for å frak­te deg dit du vil.

Pop.Up-kon­sept­bi­len skal kom­bi­ne­re for­de­le­ne ved å kjø­re og å fly.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.