NA­TUR­LIG UTVELGELSE DRI­VER ALL EVO­LU­SJON FRAM­OVER

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

Fun­ge­rer evo­lu­sjo­nen slik at det all­tid er den ster­kes­te som over­le­ver?

Til­fel­di­ge gen­mu­ta­sjo­ner kan føre til at noen in­di­vi­der blir en smu­le an­ner­le­des enn and­re, og det ska­per gene­tisk va­ria­sjon. Rov­dyr, kon­kur­ran­se og and­re miljø­fak­to­rer kan leg­ge press på or­ga­nis­me­ne. De som har de nyt­tigs­te til­pas­nin­ge­ne, har stør­re for­ut­set­ning for å over­le­ve rle­ve og for­me­re seg, og på den må­ten vi­dere­fø­rer de sine ge­ner til etter­kom­mer­ne. Den­ne pro­ses­sen kal­les na­tur­lig ut­valg, og Dar­wins be­skri­vel­se av det gjor­de ham be­rømt. Men det­te er ikke den enes­te må­ten evo­lu­sjo­nen skjer på. En an­nen vik­tig me­ka­nis­me kal­les gene­tisk drift. Egenskaper som el­lers vil­le bli ut­valgt, kan for­svin­ne el­ler bli mer van­li­ge for­di det skjer en hen­del­se. Det­te kan skje hvis be­folk­nings­grup­per blir ad­skilt, el­ler hvis noen in­di­vi­der blir drept, og er mest syn­lig der­som be­folk­nings­grup­pen er li­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.