LA­SER­SVERD

Årets begivenheter innen vitenskap - - Teknologi -

Man­ge Star Wars-fans har drømt om å ha sitt eget Je­di-vå­pen.

Fors­ke­re har skis­sert et par må­ter å gjen­ska­pe det le­gen­da­ris­ke la­ser­sver­det på. En måte er å sam­le mas­sens fjer­de ag­gre­gat­til­stand, plas­ma, en io­ni­sert gass der ato­me­ne de­les i ne­ga­tivt la­de­de elek­tro­ner og po­si­tivt la­de­de io­ner. I teori­en skal den­ne su­per­opp­he­te­de sub­stan­sen kun­ne skjæ­re gjen­nom me­tall. Å gjø­re det­te vil­le kre­ve enor­me meng­der ener­gi, og sver­det vil bli alt­for varmt til å hol­des i hån­den.

En an­nen idé er å bru­ke la­ser­strå­ler. Fors­ke­re ved Har­vard og MIT har opp­da­get at fo­to­ner kan lok­kes til å sam­ar­bei­de med hver­and­re. Ved å bin­de dem sam­men med ru­bi­di­um-ato­mer i et va­kuum­kam­mer med tem­pe­ra­tu­rer ned mot ab­so­lutt null, fant man at fo­to­ne­ne dan­net mole­ky­ler sam­men. Det­te vil gjø­re at la­ser­strå­le­ne kol­li­de­rer, hel­ler enn å bare pas­se­re gjen­nom hver­and­re. En po­ten­si­ell ulem­pe er at la­ser­strå­len kan bli re­flek­tert. Det enes­te mot­stan­de­ren din tren­ger, er et speil, slik at de kan ven­de la­ser­strå­len til­ba­ke mot deg!

TEC Torch er et bær­bart skjære­verk­tøy som bren­ner seg gjen­nom ma­te­ria­le på sam­me måte som la­ser­sverd. Den er ut­vik­let av Ener­ge­tic Ma­te­ri­als & Pro­ducts Inc. og inne­hol­der ter­mitt-pa­tro­ner som bren­ner ved 2800 °C. Det er kraf­tig nok til å skjæ­re gjen­nom stål. Den kan skjæ­re over dør­hengs­ler, lå­ser og kjet­ting på få se­kun­der og kan bli et ver­di­fullt verk­tøy for po­li­ti­et og for­sva­ret når de er ute på red­nings­opp­drag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.