Miljø­venn­lig al­ter­na­tiv fram­drift

Årets begivenheter innen vitenskap - - Transport -

Rene el­bi­ler er ikke enes­te vei uten­om fos­silt driv­stoff. Det fin­nes man­ge and­re

fram­drifts­sys­te­mer som gjør oss mind­re av­hen­gi­ge av ben­sin og die­sel ...

HYBRIDER

Dis­se kom­bi­ne­rer stem­pel­mo­tor og el­mo­tor og bru­ker mind­re driv­stoff enn

rene ben­sin- el­ler die­sel­bi­ler.

BIOGASS

Metan un­der trykk kan dri­ve en kon­ven­sjo­nell stem­pel­mo­tor. Det­te for­ny­ba­re driv­stof­fet kan ut­vin­nes av

kloakk­slam el­ler na­tur­gjød­sel.

ETA­NOL

Bioe­ta­nol ut­vun­net av mais el­ler suk­ker­rør kan dri­ve bren­sel­cel­ler som

av­gir strøm til el­mo­to­rer.

HYDRO­GEN

En na­tur­lig gass som kan rea­ge­re med ok­sy­gen og dri­ve mo­to­rer. Vann og

var­me er de enes­te for­bren­nings­pro­duk­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.