AH-64D APACHE LONGBOW

Årets begivenheter innen vitenskap - - Transport -

Et be­rømt kamp­he­li­kop­ter som fort­satt er et ef­fek­tivt an­greps­vå­pen

AH-64DApache Longbow kan hev­des å være det mest kjen­te multi­rol­le-kamp­he­li­kop­te­ret i vår tid. Gjen­nom tjue års tje­nes­te har det vist seg både kamp­klart og på­li­te­lig i man­ge kon­flikt­om­rå­der.

I 2008 ble AH-64D opp­gra­dert med mer d di­gi­ta­li­se­ring, et fel­les tak­tisk ra­dio­an­legg, bed­re mo­to­rer og drev, m mu­lig­het til å sty­re dro­ner–noe som ble brukt i stor ut­strek­ning i kr kri­ge­ne i Irak og Af­gha­ni­stan–i til­legg til for­bed­ret un­der­stell. I dag b bru­kes Apache AH-64D av USA, Egypt, Hel­las, Is­rael, Ja­pan, K Ku­wait, Ne­der­land, Ki­na, Sin­ga­po­re og Emi­ra­te­ne, mens man­ge an and­re land bru­ker eld­re Apache-va­ri­an­ter.

1. T700-GE-701C mo­to­rer

Ak­sel­tur­bi­ne­ne gir AH-64D Longbow en marsj­fart på 294 km/t.

2. Ma­skin­ka­non

Den 30-milli­me­ters ma­skin­ka­no­nen kan sky­te sto­re, brann­stif­ten­de pro­sjek­ti­ler.

3. Hell­fire-ra­ket­ter

Dis­se la­ser­styr­te ro­bo­te­ne er ef­fek­ti­ve mot fiendt­li­ge pan­se­re og byg­nin­ger.

4. Eks­plo­si­ve ra­ket­ter

Med hur­tig­sky­ten­de 70 mm ra­ket­ter kan Apache støt­te bakke­styr­ker un­der et­hvert an­grep på fiendt­li­ge sol­da­ter, stil­lin­ger el­ler kjøre­tøy.

5. Cock­pit

Apaches tan­demcock­pit gir bredt syns­felt og god ut­sikt over slag­mar­ken.

6. Ro­tor­bla­der i kunst­stoff

En fire­blads ho­ved­ro­tor i kunst­stoff mu­lig­gjør stør­re nytte­last, bed­re stige­evne og høy­ere marsj­fart enn tid­li­ge­re va­ri­an­ter.

7. Skrog

Apaches skrog er ut­for­met for ma­nøv­rer­bar­het og lav ra­dar­sig­na­tur, og er lak­ket i ka­mu­fla­sje­far­ger.

8. Ra­dar­kup­pel

Med det­te an­leg­get opp­da­ger man mål bak hind­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.