MILITÆRHEL­IK PTRES OPPDRAGSTY­PER

Årets begivenheter innen vitenskap - - Transport -

Kraf­ti­ge, ma­nøv­rer­ba­re og ro­bus­te Ti­ger er det best

eg­ne­de he­li­kop­te­ret i man­ge si­tua­sjo­ner.

Ild­støt­te av bakke­styr­ker

In­fan­te­ri og pan­ser­di­vi­sjo­ner på bak­ken kan få støt­te av Ti­ger.

Tret­ti­milli­me­ter-ka­no­nen er im­po­ne­ren­de pre­sis og har en ef­fek­tiv rekke­vid­de på 2000 me­ter.

Væp­net re­ko­gno­se­ring

Med sine dag- og natt­sen­so­rer er

Ti­ger en svært ka­pa­bel re­ko­gno­se­rings­ma­skin som kan tråk­le seg

gjen­nom vilt ter­reng, og gjer­ne kjem­pe mot fien­den hvis det trengs.

Am­fi­bie­ope­ra­sjo­ner

Ti­ger HAD er en ver­dig mot­stan­der til sjøs også. Den er be­reg­net på å kun­ne lan­de på skip, og det lave ved­li­ke­holds­be­ho­vet in­ne­bæ­rer at den kan bli ute på sjø­en i lan­ge

pe­rio­der.

Luft­kamp

Slag­kraf­ten i en 30 mm tårn­ka­non og Mist­ral-ra­ket­ter lig­ger ikke un­der for noe an­net he­li­kop­ter. Om bord fin­nes også 32 pa­tro­ner med narre­bluss og

ra­dar­for­vir­ren­de fo­lie­bi­ter.

Eskor­te

Un­der ope­ra­sjo­ner i Af­gha­ni­stan, Li­bya og Ma­li vis­te Ti­ger seg godt eg­net som es­korte­he­li­kop­ter. Den kan lett eli­mi­ne­re trus­ler og føl­ge

and­re ut av fare­so­nen.

Strids­vogn­jakt

De kraf­ti­ge anti­pan­ser­ra­ket­te­ne i Ti­gers ar­se­nal gjør ma­ski­nen til et ide­elt an­greps­he­li­kop­ter. Den kan slå ut strids­vog­ner fra en trygg

av­stand på opp­til 8 km.

UH-60 Black Hawk er blitt den ame­ri­kans­ke hæ­rens frems­te multi­rolle­he­li­kop­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.