Metan på Mars

Årets begivenheter innen vitenskap - - Romfart -

I 2014 opp­da­get NASAs Curiosity-ro­ver en mid­ler­ti­dig øk­ning av metan der den be­fant seg på Mars. Det­te an­ty­det – men be­vis­te ikke – til­stede­væ­rel­sen av bio­lo­gis­ke pro­ses­ser.

Et in­stru­ment om bord kalt Samp­le Ana­ly­sis at Mars (SAM) «luk­tet» på atmo­sfæ­ren over en pe­rio­de på 20 må­ne­der. I to av de 20 må­ne­de­ne var det ti gan­ger så mye metan som gjen­nom­snit­tet i de and­re må­ne­de­ne.

Det­te an­ty­det at det fin­nes en lo­ka­li­sert meta­n­kil­de. Det er fle­re mu­li­ge år­sa­ker, in­klu­dert sam­spil­let mel­lom stein og vann un­der bak­ken. Men det kan også være en bio­lo­gisk år­sak, som for ek­sem­pel un­der­grunns­mik­ro­ber som slip­per ut metan. Det­te øker sann­syn­lig­he­ten for at en grunn­leg­gen­de form for liv fort­satt ek­sis­te­rer på

Mars.

«NASAs Vi­kingrom­far­tøy­er var de førs­te til å lete etter liv»

Curiosity fant høye metan­ni­vå­er på Mars. Mars Or­ga­nic Mo­le­cu­le Ana­ly­ser MOMA er det størs­te in­stru­men­tet på ExoMars og vil prø­ve å fin­ne bio­mar­kø­rer i prø­ve­ne sam­let med et bor. MAVEN er det ny­es­te rom­far­tøy­et NASA har sendt til Mars. VÆS­KE –...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.