Si­mu­le­ring av ferd til Mars

Årets begivenheter innen vitenskap - - Romfart -

Den 28. au­gust 2016 kom seks men­nes­ker ut fra en to­eta­sjes kup­pel på Ha­waii etter å ha til­brakt et helt år i iso­la­sjon. Hvor­for? De si­mu­ler­te hvor­dan det kan være å leve på Mars un­der lik­nen­de for­hold en gang i fram­ti­den.

Opp­dra­get he­ter HI-SEAS (Ha­waii Space Ex­plo­ra­tion Ana­log and Si­mu­la­tion) og er del­vis dre­vet av NASA for å for­be­re­de de­res plan­lag­te be­man­ne­de fer­der i 2030-åre­ne. Team­et til­brak­te all ti­den inni kup­pe­len i lø­pet av eks­pe­ri­men­tet og måt­te bru­ke «rom­drak­ter» for å våge seg uten­for, akku­rat som opp­da­gel­ses­rei­sen­de på Mars vil være nødt til. De­res kom­mu­ni­ka­sjon med Jor­da ble dess­uten for­sin­ket 20 mi­nut­ter – sam­me for­sin­kel­se som en ast­ro­naut på Mars vil opp­le­ve.

Selv om si­mu­le­rin­gen ikke er en er­stat­ning for fak­tisk å være på Mars, var r må­let med eks­pe­ri­men­tet å se hvor­dan men­nes­ker tak­ler iso­la­sjon. NASAs fer­der til Mars kan vare opp­til tre år to­talt, in­klu­dert 500 da­ger på over­fla­ten, som er len­ge å være borte fra Jor­da og an­nen men­nes­ke­lig kon­takt.

Rom­ha­bi­tat Det vil ta opp­til ni må­ne­der å kom­me fram til Mars, så ast­ro­nau­te­ne vil tren­ge noe stør­re enn en li­ten rom­fer­ge å leve i. Det vil sann­syn­lig­vis være et fler­roms­far­tøy som lik­ner på ISS, og vil kre­ve skjerm­ing for å be­skyt­te ast­ro­nau­te­ne mot...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.