Le­gen­da­ris­ke tap­te byer

Årets begivenheter innen vitenskap - - Historie -

At­lan­tis

Den­ne le­gen­da­ris­ke øy­byen var et my­tisk, uto­pisk sam­funn før det ble sen­ket un­der

At­lan­ter­ha­vet.

Shambhala

Teori­en om et tapt rike i Hi­ma­laya ble først po­pu­lær på 1500-tal­let, og man trod­de det

var et sted for vis­dom.

El Dora­do

For­tel­lin­ger om en by av gull drev euro­pe­is­ke even­ty­re­re dypt inn i Sør-Ame­ri­ka på le­ting

etter ufat­te­li­ge rik­dom­mer.

Den tap­te byen Z

Den skal ha lig­get dypt in­ne i Ama­zo­nas, og den bri­tis­ke opp­da­ge­ren Per­cy Har­ri­son Fawcett for­svant da han prøv­de

å fin­ne den mystiske byen.

Agartha

Den­ne my­tis­ke, un­der­jor­dis­ke byen skal ha lig­get dypt in­ne i Jor­das kjer­ne og var bare

til­gjen­ge­lig via gjem­te innganger på Jor­das over­fla­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.