Kun­ne du ten­ke deg å spi­se in­sek­ter?

Årets begivenheter innen vitenskap - - Innhold -

Mar­cus Leach er en mat­glad eks­trem­s­port­ut­øver som øns­ker å ska­pe en bære­kraf­tig fram­tid. Han be­gyn­te å eks­pe­ri­men­te­re med spi­se­li­ge in­sek­ter som en al­ter­na­tiv pro­tein­kil­de, og nå in­klu­de­rer han dem jevn­lig i kost­hol­det sitt. Han ut­vik­ler smak­ful­le opp­skrif­ter for å in­spi­re­re and­re til å gjø­re det samme.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.