Ets en cel­le

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

da­i­ly.zooni­ver­se.org/ca­te­gory/pro­jects/ etch-a-cell/ Det spen­nen­de bio­me­di­sins­ke pro­sjek­tet Etch-a

cell fra en fors­ker­grup­pe ved Fran­cis Crick Insti­tute i Lon­don bru­ker elek­tron­mik­ro­sko­p­fo­to­gra­fi­er for å se på for­stør­re­de cel­ler. Folke­fors­ke­re får bil­der av celle­ski­ver for å teg­ne rundt mem­bra­nen som om­gir celle­kjer­nen. Dis­se da­ta­ene bru­kes så til å lage en 3D-pro­fil av kjer­nen for å gi en bed­re for­stå­el­se av hvil­ken rol­le for­men til kjer­nen har med hen­syn til syk­dom.

Fors­ke­re tror at end­rin­ger i for­men til kjer­nemem­bra­nen kan være in­volvert i å for­år­sa­ke van­li­ge syk­dom­mer, da den har en så vik­tig rol­le i cel­le­nes funk­sjon – den inne­hol­der all den gen­etis­ke in­for­ma­sjo­nen som sty­rer cel­lens ak­ti­vi­te­ter. Da­ta­ene fra den­ne stu­di­en bru­kes i sam­ar­beid med and­re grup­per for å frem­me for­stå­el­sen av syk­dom­mer som kreft, HIV og dia­be­tes.

«Data fra den­ne stu­di­en vil hjel­pe oss med bed­re å for­stå syk­dom­mer som kreft, HIV og dia­be­tes»

Folke­fors­ke­re skis­se­rer kjer­nemem­bra­nen (grønn) til celle­ski­ver i bil­der som er tatt med et skan­nen­de elek­tron­mik­ro­skop.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.