Ta knek­ken på bak­te­ri­e­ne

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

basht­he­bug.net Pro­sjek­tet Bash the Bug ble lan­sert i april 2017 og har som mål å end­re må­ten tu­ber­ku­lo­se dia­gnos­ti­se­res og der­et­ter be­hand­les på.

I en tid der fore­koms­ten av anti­bio­tika­re­sis­tens er en øken­de be­kym­ring, er det livs­vik­tig å for­stå hvil­ke som er ef­fek­ti­ve mot be­stem­te in­fek­sjo­ner, for å fin­ne en effektiv pa­si­ent­be­hand­ling. Folke­fors­ke­re får bil­der av en petri­skål som har to pla­ter uten anti­bio­ti­ka og seks pla­ter som har blitt be­hand­let med va­rie­ren­de do­ser av et anti­bio­ti­kum. Fri­vil­li­ge som er in­volvert i pro­sjek­tet, iden­ti­fi­se­rer hvil­ke dose­pla­ter som vi­ser tu­ber­ku­lo­se­vekst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.