Hjerne­trim

Hjer­nen tren­ger like mye trening som krop­pen for å hol­de seg i form.

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

Det er ikke bare krop­pen som tren­ger trim for å hol­de seg i form. Også hjer­nen kan tre­nes til å hus­ke bed­re, vir­ke ras­ke­re og mer ef­fek­tivt. Nøk­ke­len er å tre­ne hjer­nen re­gel­mes­sig. Nerve­cel­le­ne kan fak­tisk bli over 100 år gam­le.

Vi blir over­svømt av re­kla­me for hjerne­trim­spill som skal hol­de våre små grå i form, men hjel­per de? Selv om du blir bed­re på ak­ku­rat de opp­ga­ve­ne du ut­fø­rer i spil­le­ne, får du ikke nød­ven­dig­vis høy­ere IQ. Nev­ro­lo­ge­ne me­ner det er bed­re å lære et nytt språk, løse kryss­ord, bru­ke tid på sudoku – el­ler ta en run­de med World of War­craft. Data­spill har vist seg å for­bed­re ev­ne­ne til pro­blem­løs­ning.

Det er også vist at mind­ful­ness og medi­ta­sjon kan for­and­re de fy­sis­ke struk­tu­re­ne i hjer­nen, slik at den vokser i de om­rå­de­ne som sty­rer våre tan­ker om oss selv og egen ad­ferd. For drøyt ti år si­den skan­net nevro­fors­ke­ren Richard Da­vid­son ved Uni­ver­sity of Wis­con­sin hjer­ne­ne til en grup­pe bud­dhis­tis­ke mun­ker som prak­ti­se­rer mind­ful­ness.

Ak­ti­vi­tets­møns­te­ret i hjer­ne­ne de­res var be­ty­de­lig an­ner­le­des enn hos stu­den­te­ne i kon­troll­grup­pen. Selv om medi­ta­sjon kan vir­ke inn på hjer­nens struk­tur og funk­sjon, vet vi egent­lig ikke om dis­se nev­ro­lo­gis­ke ef­fek­te­ne har noen for­de­ler i dag­lig­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.