Vaske­ma­skin i hjer­nen

Kan vi ha et in­ne­byg­get sys­tem som fjer­ner far­lig av­fall mel­lom hjerne­cel­le­ne om nat­ten?

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

«And­re hjerne­fors­ke­re me­ner at rom­met mel­lom hjerne­cel­le­ne er for trangt til at CSF kan strøm­me gjen­nom»

Søvn er ett av hjer­nens sto­re mys­te­ri­er, men forsk­ning på mus har satt Mai­ken Ne­der­gaard og hen­nes team ved Uni­ver­sity of Roches­ter i USA på spo­ret av det de kal­ler «vaske­ma­skin­hy­po­te­sen». De me­ner det er et fa­sci­ne­ren­de rense­sys­tem som spe­si­el­le cel­ler job­ber med om nat­ten. Dis­se cel­le­ne kal­les stjerne­cel­ler el­ler ast­ro­cyt­ter. Ast­ro­cyt­te­ne er også vik­ti­ge for å skjer­me hjer­nens nerve­cel­ler mot ska­de­li­ge stof­fer. De om­fav­ner nerve­cel­le­ne og kon­trol­le­rer hva som slip­per inn og ut. Dis­se cel­le­ne spil­ler en av­gjø­ren­de rol­le når det gjel­der å hol­de hjer­nen ren. De har noen små vann­ka­na­ler, og om nat­ten lar ast­ro­cyt­te­ne av­falls­stof­fer fra hjer­nens nerve­cel­ler kom­me ut i en klar væs­ke kalt ce­re­bro­spi­nal­væs­ke (CSF). Den­ne væs­ken sky­ves bort­over av be­ve­gel­sen til blod­ka­re­ne og svei­per mel­lom hjerne­cel­le­ne. Væs­ken pluk­ker med seg av­fall og res­ter og bæ­rer par­tik­le­ne med seg til­ba­ke til blod­strøm­men slik at de kan fjer­nes fra hjer­nen. Hvor­vidt det er ar­te­ri­er, ve­ner el­ler beg­ge de­ler som frak­ter av­fal­let ut av hjer­nen, vet ikke fors­ker­ne ennå.

Ne­der­gaard og hen­nes teori er imid­ler­tid om­dis­ku­tert, da and­re hjerne­fors­ke­re me­ner at rom­met mel­lom hjerne­cel­le­ne er for trangt til at CSF kan strøm­me gjen­nom; stof­fe­ne må der­for frak­tes med dif­fu­sjon til nær­mes­te blod­kar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.