Ope­ra­sjon

Årets begivenheter innen vitenskap - - Forskning -

Ope­ra­sjon er en av de elds­te og mest ef­fek­ti­ve kreft­be­hand­lin­ge­ne. Hvis kref­ten ikke har spredt seg, tar ki­rur­ge­ne ut hele svuls­ten og litt av det om­kring­lig­gen­de ve­vet, i til­fel­le det er kreft­cel­ler som ikke sy­nes. De fjer­ner kan­skje også nær­lig­gen­de lymfe­kjert­ler, si­den dis­se ofte er det førs­te om­rå­det kreft­cel­le­ne sprer seg til.

Hvis hele svuls­ten ikke kan fjer­nes, kan man også ope­re­re for å re­du­se­re stør­rel­sen så mye som mu­lig, slik at res­ten av svuls­ten kan be­hand­les med celle­gift el­ler stråle­be­hand­ling. En ope­ra­sjon kan også være pal­lia­tiv, det vil si at den er lind­ren­de, men at den ikke hel­bre­der kref­ten.

Ikke alle ku­ler er svuls­ter, og ikke alle svuls­ter er kreft, så ope­ra­sjon blir også ofte brukt for å stil­le kreft­dia­gno­ser. En li­ten vevs­prø­ve kalt biopsi ope­re­res ut. Der­et­ter fry­ses den ned el­ler stø­pes inn i voks, slik at den kan skjæ­res i tyn­ne ski­ver. Dis­se ski­ve­ne far­ges slik at en pa­to­log kan un­der­sø­ke struk­tu­ren i cel­ler og vev.

Kreft­cel­ler ser an­ner­le­des ut enn fris­ke cel­ler un­der et mik­ro­skop, og de la­ger uryd­di­ge struk­tu­rer i vev som nor­malt er vel­ord­net. De har også be­stem­te mo­le­ky­læ­re el­ler gen­etis­ke mar­kø­rer som gjør at de skil­ler seg ut. Dis­se er ikke bare med på å stil­le en kreft­dia­gno­se, men kan også bru­kes for å av­gjø­re hvil­ken kreft­type det er, hvor langt fram­skre­den den er, og hvil­ken be­hand­lings­type som er best eg­net.

«Ikke alle ku­ler er svuls­ter, og ikke alle svuls­ter er kreft»

CT og MR bru­kes for å fin­ne ut nøy­ak­tig hvor svuls­ten sit­ter, før ope­ra­sjon el­ler strå­ling.Tu­mourRo­bo­ter gir svært pre­si­se ope­ra­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.