Pro­te­ser som gir fø­lel­ser

Årets begivenheter innen vitenskap - - Teknologi -

Da­gens pro­te­ser både ser ut og fun­ge­rer mer som ekte kropps­de­ler enn de har gjort før. Det er vik­tig å gjen­ska­pe en fø­lel­se av be­rø­ring for am­pu­ter­te, si­den de da kan sam­hand­le fullt og helt med om­gi­vel­se­ne. I til­legg vi­ser stu­di­er at til­bake­mel­ding via be­rø­ring er vik­tig for at pa­si­en­te­ne skal se på pro­te­sen som en kropps­del og ikke bare et hjelpe­mid­del.

Fors­ker­ne har fun­net uli­ke må­ter som kuns­ti­ge hen­der kan ska­pe en fø­lel­se av ekte be­rø­ring. En måte er gjen­nom et hap­tisk til­bake­mel­dings­ap­pa­rat som la­ger trykk i ulik styr­ke på over­ar­men, når de gri­per ting med hån­den.

En an­nen me­to­de er å plas­se­re sen­so­rer i en hånd som for­mid­ler in­for­ma­sjon om struk­tu­rer, trykk og frik­sjon til elek­tro­der som er ope­rert inn rundt nerve­bun­ter i over­ar­men. Der­fra over­fø­res de til hjer­nen, som igjen tol­ker dem som om det var fø­lel­ser i en nor­mal hånd.

Å inn­ar­bei­de en fø­lel­se av be­rø­ring i pro­te­sergjør at folk med am­pu­ter­te lem­mer kan ut­fø­re fle­re ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.