Slik ska­pes en zom­bie­maur

Slik kan én en­kelt sopp­art om­gjø­re stokk­maur til un­der­såt­ter i tje­nes­te for sin egen vekst.

Årets begivenheter innen vitenskap - - Miljø -

In­fi­se­ring

Stokk­mau­rens ar­beids­maur bei­ter på skog­bun­nen og får til­fel­dig­vis også med seg spo­rer som er slup­pet ut av en mo­den sopp. Mau­rens skjeb­ne er nå be­seg­let. Dø­den er uunn­gåe­lig.

Dø­dens grep

Stokk­maur har ster­ke kje­ver, og sop­pen for­flyt­ter mau­ren til et vel­eg­net mil­jø for sopp­vekst. Der tvin­ger den mau­ren til å bite seg fast i un­der­si­den av et blad med et «døds­grep».

Sopp­vekst

Når den har bitt seg fast, dør mau­ren. Sop­pen for­tæ­rer maur­krop­pen in­nen­fra og bry­ter det ytre skje­let­tet til be­skyt­tel­se mot om­gi­vel­se­ne. Det­te skjol­det gjør at sop­pen kan vokse.

Sone for spore­ut­løs­ning

Den mod­ne sop­pen ut­lø­ser spo­rer som reg­ner ned over skog­bun­nen fra bladets guns­ti­ge plassering. Dis­se in­fi­se­rer nye ver­ter, slik at den dø­de­li­ge syk­lu­sen kan gjen­opp­tas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.