Tres­ko­nebb

Årets begivenheter innen vitenskap - - Miljø -

Nav­net pas­ser godt, med tan­ke på tresko­nebb­fug­lens s enor­me nebb. Den­ne mer­ke­li­ge fug­len strei­fer om­kring ng i det myr­lend­te lan­det i det tro­pis­ke Øst-Afri­ka. Den sto­re fug­len le­ver van­lig­vis ale­ne og blir om­trent halv­an­nen me­ter høy. Den bru­ker det sto­re neb­bet til bak­holds­an­grep. Tres­ko­neb­ben spi­ser alt mu­lig, som lunge­fisk, slan­ger, ål og til og med baby­kro­ko­dil­ler. Tup­pen av neb­bet er en frykt­inn­gy­ten­de, spiker­ak­tig krok, som sam­men med kraf­ten i neb­bet kan ham­le opp med et­hvert sprel­len­de bytte­dyr.

Til tross for dens tyng­de ser man ofte tres­ko­nebb stå­en­de på fly­ten­de ve­ge­ta­sjon. Den jak­ter helst i ok­sy­gen­fat­tig vann, der bytte­dy­re­ne ofte må opp for å pus­te: der­med er det ri­ke­lig med bytte­dyr å vel­ge blant.

Den­ne bi­sar­re fug­len har sitt navn etter detsko­for­me­de neb­bet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.