Hvem spa­ser­te først i rom­met?

Årets begivenheter innen vitenskap - - Romfart -

Den sov­je­tis­ke kos­mo­nau­ten Alek­sej Le­onov ut­før­te den førs­te spa­ser­tu­ren i rom­met. Den var­te i 12 mi­nut­ter, un­der Vos­hkod 2-fer­den i 1965. Det ble nes­ten ka­ta­stro­falt. I rom­mets va­ku­um blås­te drak­ten hans seg opp som en bal­long, slik at han ikke kun­ne kom­me seg gjen­nom luft­slu­sen og inn i rom­kap­se­len. Med bare mi­nut­ter igjen slapp Le­onov litt luft ut av drak­ten og ri­si­ker­te de­kom­pre­sjons­syke, men drak­ten sank til­strek­ke­lig sam­men til at han kom seg le­ven­de gjen­nom slu­sen.

Kos­mo­nau­ten Alek­sej Le­onov ut­før­te den førs­te spa­ser­tu­ren i rom­met i 1965, men det var nær ved å ende fryk­te­lig galt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.