Oh­ca­lit cav­gi­lemi­id jus alb­bas vuht­to

Olbmot geat oid­net da­hje vuht­tet eamb­bo al­ba­si­id fár­ro­laga, sáht­tet di­net 15.000 ruvnno. Stá­da luond­du­be­ar­ráige­a­hčču (SNO) ohca­la cav­gi­lemi­id.

Avvir - - SÁHKALAGA -

Jus SNO sáht­tá duođaštit, guor­ra­ma bok­te, ah­te lea ođđa alb­bas­bea­rašjo­av­ku, de máksá bo­rass­pi­relávdegod­di 15.000 ruvnno bál­kán sutn­je gii vuost­tažin dieđi­ha be­a­rašjo­av­kku bir­ra.

2017/2018 dálv­vi ii re­gist­rere­juv­von eará go ok­ta ođđa alb­bas­bea­rašjo­av­ku Finn­márk­kus, Ált­tá suo­hka­nis. Dan jo­av­kku bir­ra dieđi­hed­je eamb­bo go ok­ta, ja son gii vuost­tažin dieđi­hii oaččui bálkká. Bis­so­jo­gas, Porsáŋg­gu suo­hka­nis maid dieđi­huv­vui be­a­rašjo­av­ku, muhto SNO ii be­as­san guora­dit ja duođaštit dan.

Alb­bas lo­hku Finn­márk­kus lea vuolá­beal­de dan ea­ri mii lea bid­d­jon, ja dan­ne ii le­at ge leam­aš alb­bas­biv­du Finn­márk­kus.

Ja­hkásaččat duođašta SNO bir­ra­si­id 50 sávz­za ja bohcco god­don al­ba­sii Finn­márk­kus.

Áin­nas gov­ve al­ba­si­id da­hje luot­taid jus oa­innát dakkári­id, ja mu­it­te fal dieđi­hit SNO:I. Nu sáht­tá buor­rá­nit alb­bas­re­gist­re­ren Finn­márk­kus ja sáhtát ieš maid di­net da­in­na, ávžžu­ha SNO.

Čájáhus­gov­va: Stá­da luond­du­be­ar­ráige­a­hčču

ALB­BAS BE­A­RAŠJO­AV­KU: Njiŋŋe­las mas guok­te čivgga.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.