Nuo­raidráŋg­gáštu­sat las­sá­nit

Avvir - - OĐĐASAT -

NORGA: Eamb­bo­sat dubme­juv­vo­jit nuo­raidráŋg­gáštus­sii, dieđi­ha Ri­i­dočo­av­din­ráđđi pre­as­sa­dieđáhu­sas. Di­ibmá ráŋg­gáštuv­vo­jed­je 55 nuora ja 472 fas gár­te nuo­raidču­ov­vole­ap­mái. Nuo­raidráŋg­gáštu­sat le­at 2017 rájes las­sá­nan 16 du­om­uin ja 91 ču­ov­volemi­in.

Nuo­raidráŋg­gáš­tus mield­dis­buk­tá ah­te ve­ar­ri­da­hk­ki galgá čađa­hit doaibma­bidjoplá­na ja čoa­hk­ki­nas­tit da­hje soaba­dit nuppi­in be­li­in jus son miehtá dása. Nuora galgá maid­dái bar­go­jo­av­ku ču­ovv­ut dubme­juv­von ái­goda­ga.

– Lea buor­re go dát ođđa ráŋg­gáštusvuo­hki gea­va­huv­vo dávjjit go dal­le gár­tet nuor­ra ve­ar­re­da­hk­kit vál­dit ovd­da- svástá­du­sa ieža­set dagu ovd­das. Dát nuorat ožžot maid­dái dárbbašlaš ču­ov­voleami go sis le­at dávjá stuora hástal­u­sat ealli­mis. Sii dárbbašit dán ov­da­lii go gid­da­gas­du­omu, lo­hká Norg­ga Ri­i­dočo­av­din­ráđi­id kon­sti­tu­e­re­juv­von di­rekte­vra Sigrid Bay.

Nuo­raidráŋg­gáš­tus ása­huv­vui 2014:s ja dán rájes le­at 198 dubme­juv­von da­sa, 1495 nuora fas le­at ožžon juo­galá­gan ču­ov­voleami. Dávjji­mu­sat ráŋg­gáštuv­vo­jit nuorat geat ri­hkkot lá­gaid nar­ko­ti­h­ka, ve­ahkaváld­dálašvuođa, ái­tagi­id ja sek­suá­la da­guid ek­tui.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.