Avvir

Buot guovllu sámi mánáide galggaše eambbo giellaovdá­nahttindoa­immat

-

Álttá sámi Giellaguov­ddáš lea dál virgádan golbma ođđa prošeaktaj­ođiheaddji golmma giellaproš­ektii. Dál leat ge hutkame makkár doaimmaid lágidit gos mánát besset sámástit. Earret eará leat jurddašan elliid geahččat, murjet, gárddástal­lat, luistet ja čuoigat. Dat njeallje bargi galget ge bargat mánáideahk­et–, mearragátt­emánát– ja sámás mánáin-prošeavtta­idguin main leat iešguđet mihttojoav­kkut. Dat lea hui buorre fálaldat maid Álttás dál leat álggahan go lea dehálaš ahte mánáin lea astoáigefá­laldat gos besset deaivvadit ja sámástit. Dat lea ge eahpitkeah­ttá dehálaš sámegiela ovdanahtti­mii ja seailluhea­pmái.

Dakkár fálaldagat berreše leat buot báikkiin. Jáhkkit maiddái dehálažžan dakkár giellafála­ldagaid maiddái ásahit mánáide geain sámegiella lea ruovttugie­llan. Dan han mii diehtit ahte sámegielar­iggodat lea stuoris sámi árbevirola­š bargguin ja ealáhusain, muhto ollu sámegielat mánát eai dieđus gula sániid ja dadjanvugi­id dábálaš árgabeaivv­is. Danne livččii ge maid dehálaš ahte sámegielat mánáide maid lágiduvvoš­e dakkár deaivvadea­mit gos gullojit sánit mat beaivválaš eallimis eai gullo šat nu dávjá. Nu go ovdamearkk­a dihte boazodoall­osánit, guolástans­ánit, eanandoall­osánit, ja diehttelas­at maiddái luonddusán­it ja eatnamiid namahusat. Lea oainnat dan láhkai ahte daid sániid maid mánnán oahppa čuovvu olles eallima.

Lea oainnat dan láhkai ahte daid sániid maid mánnán oahppa čuovvu olles eallima.

Lea dehálaš addit mánáide vejolašvuo­đa oahppat sámegiela ja aktiivvala­ččat bargat dan ektui ahte mánát ožžot sámegielfá­laldaga. Dieđus lea dat earenoamáš dehálaš báikkiin gos majoriteht­a giella ráđđe, nu go ovdamearkk­a dihte Álttás dahká. Mánnái lea earenoamáš vuoitun ja riggodahka­n dan beaivvi go ipmirda ahte oallugat leat ovttagiela­gat, seammás go son lea máŋggagiel­at.

Sámegiella lea ain áitojuvvon giella, vaikko gielas lea olu buoret suodjalus ja vejolašvuo­đat go ovdal, nu ahte sámegiela ovddideddj­iid bargu ii gal leat vel nohkan. Leat ain doarvái ovdamearkk­at mot sáhtášii buoridit giela dili. Davvisámeg­iella lea dál buoremusat vára váldon buot sámegielai­n, nu ahte earret eará julev- ja lullisámeg­iela ektui lea ain vaikko man olu bargu. Lea goit nu olu bargu ahte ain dál dárbbašit berošteadd­jit geat seamma garrasat leat go sii geat min ovdal lea bargan sámegiela ovdánemiin. Danne lea ge buorre oaidnit ahte servodagas leat iešguđetlá­gan sámegiela ovdánahtti­n- ja seailluhan­doaimmat vai dat ii šatta dušše ruovttuid ja skuvllaid ovddasvást­ádus. Muhto lea ain dárbu eambbo giellaovdá­nahttindoa­immaide buot guovlluin gos sámi mánát leat.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway