Hjem­me hos Hit­ler

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Innhold -

De­spina Stra­tiga­kos ser nær­me­re på hvor­dan na­zis­te­nes pro­pa­ganda­ma­skin prøv­de å frem­stil­le Hit­ler som en harm­løs og hjemme­kjær per­son.

Mens de bru­ta­le rea­li­te­te­ne i nazi­re­gi­met åpen­bar­te seg, var pro­pa­ganda­ma­ski­nen tra­velt opp­tatt med å ska­pe et bil­de av Hit­ler som en fre­de­lig og hjemme­kjær mann. De­spina

Stra­tiga­kos for­tel­ler.

Land­sted i fjel­le­ne

Berg­hof ca. 1938. Hit­lers land­sted ble brukt som bak­tep­pe når na­zis­te­ne frem­stil­te ham som en geni­al, bay­ersk gent­le­man. Byg­nin­gen ble bom­bet i 1945 og rui­ne­ne ble fjer­net i 1952.

Den 16. mars 1941, mens Euro­pas stor­byer sto i full fyr og jø­de­ne ble sam­let i get­to­ene, kom New York Ti­mes Ma­gazi­ne ut med en rikt il­lust­rert ar­tik­kel om Adolf Hit­lers land­sted i fjel­le­ne i Berch­tes­ga­den i Bay­ern. Den had­de en nøy­tral tone, og kor­re­spon­den­ten C. Brooks Pe­ters be­mer­ket at frem­ti­dens his­to­ri­ke­re kun­ne ha nyt­te av å se på «Førerens pri­va­te og per­son­li­ge do­me­ne», der dis­ku­sjo­ner om kri­gen ble kryd­ret med «spa­ser­tu­rer med hans tre fåre­hun­der langs ma­jes­te­tis­ke fjell­sti­er».

I mer enn 70 år har vi ig­no­rert Pe­ters’ opp­ford­ring om å ta Hit­lers hjem­li­ge rom på al­vor. Når vi ten­ker på sce­no­gra­fi­en i Hit­lers po­li­tis­ke makt, ser vi for oss den sto­re are­na­en i Nürn­berg og ikke stu­en hans. Men gjen­nom ar­ki­tek­tur, de­sign og medie­skild­rin­ger dyr­ket na­zist­re­gi­met frem en myte om den pri­va­te Hit­ler som en fre­de­lig, hjemme­kjær mann og god nabo. I åre­ne før and­re ver­dens­krig ble det­te bil­det brukt stra­te­gisk og ef­fek­tivt, både i Tysk­land og i ut­lan­det, for å dis­tan­se­re dik­ta­to­ren fra hans vol­de­li­ge og bru­ta­le po­li­tikk. Selv etter at kri­gen brøt ut tok det tid før bil­det av en av­slap­pet Fø­rer som lek­te med hun­der og barn blek­net.

Hit­ler had­de tre re­si­den­ser i Det tred­je ri­ket: den gam­le kans­ler­bo­li­gen i Ber­lin, lei­lig­he­ten i Mün­chen og Haus Wachen­feld (se­ne­re Berg­hof), hu­set i fjel­le­ne i Ober­salz­berg. Alle tre ste­de­ne ble grun­dig re­no­vert midt på 1930-tal­let, og der­med lå alt til ret­te for ska­pel­sen av en ny, kul­ti­vert rolle­fi­gur.

Gjen­nom ar­ki­tek­tur, de­sign og medie­skild­rin­ger fra hjem­met hans dyr­ket nazi­re­gi­met frem en myte om den pri­va­te Hit­ler som en fre­de­lig, hjemme­kjær per­son og god nabo.

Ugit arum sit, of­fi­cip ien­du­ci te re­ra­tento­tat aut mo­lor ali­ta vel­esci­i­si te lam qua­mus et ius

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.