Hit­lers plan for ver­dens­herre­døm­me

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Innhold -

Ga­vin Mor­ti­mer ut­fors­ker mo­ti­va­sjo­nen bak de tys­ke le­der­nes ustyr­li­ge eks­pan­sjons­po­li­tikk.

Så fort han kom til mak­ten før­te Hit­ler Tysk­land inn på en kurs med ag­gres­siv eks­pan­sjo­nis­me. Men hva var det som lå bak of­fen­si­ven med å erob­re sto­re land­om­rå­der i Euro­pa? Ga­vin Mor­ti­mer un­der­sø­ker nær­me­re.

En Krupp-fab­rikk i 1936, en av fle­re fab­rik­ker som pro­du­ser­te tanks, ar­til­le­ri, ubå­ter og an­net

krigs­ma­te­ri­ell som skul­le gjen­opp­rus­te Hit­lers Tysk­land

– hjørne­stei­nen for hans eks­pan­sjo­nis­tis­ke pla­ner.

Den 5. no­vem­ber 1937 kal­te Adolf Hit­ler inn na­zist­par­ti­ets ind­re krets til rikskan­sel­liet i Ber­lin. Blant de som var til ste­de den­ne hust­ri­ge vin­ter­da­gen var de øvers­te mi­li­tæ­re le­der­ne for hæ­ren, ma­ri­nen og fly­vå­pe­net, ri­kets krigs­mi­nis­ter ge­ne­ral Wer­ner von Blom­berg og uten­riks­mi­nis­ter Konstan­tin von Neurath.

«Må­let med tysk uten­riks­po­li­tikk,» be­gyn­te Hit­ler, «er å sør­ge for å be­va­re den rase­mes­si­ge stam­men og øke den. Det er der­for et spørs­mål om plass.»

Til­hø­rer­ne, og spe­si­elt sje­fen for fly­vå­pe­net, Her­mann Göring, viss­te at det bare del­vis var sant. Året før had­de Hit­ler gitt Göring i opp­ga­ve å inn­føre hans fire­åri­ge plan, som i rea­li­te­ten var en øko­no­misk til­la­tel­se til krig. Seks de­par­te­men­ter skul­le or­ga­ni­se­res slik at Tysk­lands pro­duk­sjon og dis­tri­bu­sjon av rå­ma­te­ria­ler og land­bruks­va­rer kun­ne økes mak­si­malt. Der­med vil­le lan­det i til­fel­le krig være selv­for­synt og im­munt mot den ty­pen blo­ka­der som had­de fått så ka­ta­stro­fa­le føl­ger un­der førs­te ver­dens­krig. Idé­en om lands­dek­ken­de selv­for­sy­ning – au­tar­ki – var i teori­en god, men i prak­sis had­de den en grunn­leg­gen­de man­gel: Tysk­land satt ikke på alle rå­ma­te­ria­le­ne og næ­rings­mid­le­ne de treng­te.

Løs­nin­gen på spørs­må­let om «å skaf­fe nok land til jord­bruks­for­mål» var en­kel, for­tal­te Hit­ler til sin in­ners­te krets: «Tysk­lands pro­blem kun­ne bare lø­ses med bruk av makt.»

Den­ne po­li­tik­ken med å til­eg­ne seg bo­are­al, kalt Le­bens­raum, had­de vært en sen­tral bære­bjel­ke i Tysk­lands im­pe­ria­list­stra­te­gi mot slut­ten av 1800-tal­let, og Hit­ler had­de gjen­opp­li­vet den på 1920-tal­let. I sis­te in­stans drøm­te han om krig mot Russ­land, en krig der han både skul­le ut­ryd­de bol­sje­vis­men og

Bare én uke etter at han ble ut­nevnt til kans­ler, in­for­mer­te Hit­ler mi­nis­te­re­ne sine om at «de nes­te fem åre­ne må vies til gjen­opp­rus­ting av det tys­ke folk».

leg­ge rus­sis­ke land­om­rå­der inn un­der Nazi-Tysk­land.

Fore­stil­lin­gen om tysk eks­pan­sjon vil­le vært lat­ter­lig på be­gyn­nel­sen av 30-tal­let: lat­ter­lig og ugjen­nom­før­bar på grunn av de har­de be­tin­gel­se­ne i Ver­sail­les­trak­ta­ten fra 1919. Men, bare én uke etter at han ble ut­nevnt til kans­ler i ja­nu­ar 1933, in­for­mer­te Hit­ler mi­nist­re­ne sine om at «de nes­te fem åre­ne må vies til gjen­opp­rus­ting av det tys­ke folk… [vår] po­si­sjon i ver­den er svært av­hen­gig av po­si­sjo­nen til Tysk­lands væp­ne­de styr­ker».

Hit­ler holdt ord, og i 1935 var rundt 75 000 ar­bei­de­re i gang med å byg­ge fly. De job­bet hardt for å opp­fyl­le Førerens mål om 17 000 fly in­nen 1939. Det var til­sva­ren­de tra­vel ak­ti­vi­tet for å styr­ke ma­ri­nen, til en pris av 11 mil­lio­ner riks­mark, mens Krupp dis­kré star­tet pro­duk­sjon av hun­der­vis av «land­bruks­trak­to­rer» som­me­ren 1933 – kjøre­tøy som var mer all­ment kjent som tanks.

Pa­ral­lelt med pro­duk­sjo­nen av tanks, fly og skip kom inn­fø­rin­gen av ob­li­ga­to­risk verne­plikt i mai 1935. Fra rundt

100 000 menn i 1933 voks­te hæ­ren (in­klu­dert re­ser­ve­of­fi­se­re­ne) til 793 000 men­nes­ker på tre år. Det ga Hit­ler enda en grunn til å føre seg selv­sik­ker når han snak­ket om ter­ri­to­ri­ell eks­pan­sjon.

Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke og de­res re­ak­sjon på hans jakt etter mer bo­are­al var frem­de­les et pro­blem, men ut­fra det Hit­ler had­de sett fra beg­ge land så langt, trod­de han at de vil­le strek­ke seg langt for å unn­gå en ny, øde­leg­gen­de krig.

Skis­se for Øs­ter­rike

Det var bare na­tur­lig at Hit­ler først vil­le ven­de seg mot Øs­ter­rike med sin eks­pan­sjo­nis­tis­ke stra­te­gi. Det­te var fedre­lan­det hans, og det smer­tet ham å se hvor­dan det had­de blitt svek­ket etter opp­de­lin­gen av Habs­burg-im­pe­ri­et etter førs­te ver­dens-

Den nye tys­ke kans­le­ren med sine mi­nis­te­re. Hit­ler la frem sine pla­ner for Le­bens­raum: kam­pan­jen som skul­le sør­ge for «bo­are­al» for en vok­sen­de,over­le­gen ger­mansk rase. Etter åre­vis med hem­me­lig pro­duk­sjon vi­ser Tysk­land frem sin raskt vok­sen­de mi­li­tær­makt på høst­fes­ti­va­len i 1935.

OPPE TIL VENST­RE: Den ita­li­ens­ke stats­mi­nis­te­ren Be­ni­to Mus­so­li­ni og Adolf Hit­ler an­kom­mer Mün­chen i 1938. OVER: Erzge­bir­ge i Øs­ter­rike, der en un­der­av­de­ling av ar­beids­lei­ren Maut­hau­sen had­de slave­ar­bei­de­re som spreng­te ut stein. VENST­RE: Øster­riks­ke tilhengere fei­rer lan­dets «hjem­komst til det sto­re, tys­ke mo­der­lan­det» i 1938.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.