Me­nin­ger

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Innhold -

Richard J. Evans ser på hvor­for det sta­dig er så stor in­ter­es­se for Det tred­je ri­ket.

«Bare et mindre­tall støt­tet na­zis­te­ne. For å skrem­me alle til un­der­kas­tel­se grep de til vold.»

Nes­ten 75 år etter at det falt sam­men i rui­ner er Hit­lers selv­ut­nevn­te «Tred­je rike» langt fra fal­met i vår fel­les be­visst­het – fak­tisk har det blitt mer re­le­vant enn noen­sin­ne. De sis­te åre­ne har vi sett nye ra­di­ka­le og høyre­vrid­de pop­ou­list­be­ve­gel­ser vokse frem i fle­re land, og i noen land har de også vun­net nok støt­te til å bli en se­riøs ut­ford­ring for de­mo­kra­ti­et.

Un­der­tryk­ke­re som Vik­tor Or­ban i Un­garn el­ler Re­cep Tayy­ip Er­do­gan i Tyr­kia, Vla­di­mir Pu­tin i Russ­land el­ler Jaros­lav Kaczyn­s­ki i Po­len er enormt pop­ou­læ­re hos vel­ger­ne. De har brukt sin po­pu­la­ri­tet til å un­der­tryk­ke den frie pres­se, an­gri­pe dom­sto­le­ne, slå ned på po­li­tisk op­po­si­sjon og etab­le­re auto­ri­tæ­re re­gi­mer som til­la­ter lite kri­tikk, og over­le­ver alle for­søk på å av­set­te dem.

En slik ut­vik­ling be­kym­rer alle som verd­set­ter yt­rings­fri­het, li­be­ra­le in­sti­tu­sjo­ner og retts­stats­prin­sip­pet, og har tent en ny in­ter­es­se for na­zis­mens vekst og fall i Tysk­land på 1930-tal­let. Noen har fun­net lik­he­ter mel­lom da og nå. De­mo­kra­ti­et er un­der press, og noen ste­der er det un­der­gravd, ikke bare av plut­se­li­ge mi­li­tær­kupp el­ler ut­brudd av re­vo­lu­sjo­nær vold, men av vel­ger­ne selv.

Øns­ket om le­gi­ti­mi­tet i be­folk­nin­gen var et vik­tig, ka­rak­te­ris­tisk trekk ved fa­scist­be­ve­gel­se­ne og de fa­scis­tis­ke dik­ta­tu­re­ne i Euro­pa i mel­lom­krigs­ti­den. Vi ser at det sam­me skjer i dag. Ten­den­sen vi ser hos noen po­pu­list­re­gi­mer i Euro­pa som opp­ford­rer til frem­med­hat, hat mot et­nis­ke mi­no­ri­te­ter og frykt for ut­len­din­ger er enda mer uro­vek­ken­de.

Kan vi lære noe av å se på Hit­lers og na­zis­te­nes his­to­rie med nye øyne? Fin­nes det kla­re pa­ral­lel­ler mel­lom da og nå? Vi må være for­sik­ti­ge og ikke trek­ke ras­ke slut­nin­ger om at his­to­ri­en gjen­tar seg. Hit­ler had­de ab­so­lutt en god del støt­te i be­folk­nin­gen, men vi må hus­ke at han ald­ri fikk mer enn 37,4 pro­sent av stemmene i et fritt, lands­dek­ken­de valg. Hans støt­te fra den stem­me­be­ret­ti­ge be­folk­nin­gen falt be­ty­de­lig i det sis­te, frie val­get av alle, i no­vem­ber 1932.

Na­zis­te­ne var kan­skje det størs­te par­ti­et, men i mot­set­ning til da­gens des­po­ter kom de ikke til mak­ten på grunn av fler­tall blant vel­ger­ne.

Det Hit­ler treng­te for å dreie sin post som riks­kans­ler i en koa­li­sjons­re­gje­ring over til dik­ta­tur, var mas­siv vold i ga­te­ne. Fra fe­bru­ar til juli 1933 her­jet hundre­tu­sen­vis av storm­trop­per gjen­nom ga­te­ne i Tysk­land. De fengs­let inn­til 200 000 mot­stan­de­re av nazi­re­gi­met i de ny­åp­ne­de kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne, og ban­ket og myr­det man­ge hund­re, kan­skje tu­sen­vis av dem.

Vol­den fra Hit­lers storm­trop­per var utenom­retts­lig, ube­hers­ket, ukon­trol­lert og et ut­trykk for det eks­tre­me ha­tet de næ­ret mot so­sia­lis­ter, kom­mu­nis­ter og ikke minst jø­der. Bare et mindre­tall av be­folk­nin­gen støt­tet na­zis­te­ne, så de grep til vold for å skrem­me alle til un­der­kas­tel­se. Da­gens mest vel­lyk­ke­de po­pu­lis­ter kan etab­le­re dik­ta­to­ris­ke re­gi­mer med sam­tyk­ke fra fler­tal­let av vel­ger­ne sine.

Hva som skjed­de da na­zis­te­ne etab­ler­te sin ett­parti­stat er kan­skje mer re­le­vant for da­gens auto­ri­tæ­re re­gi­mer. Så fort retts­stat­prin­sip­pet var ra­sert og pres­sen og dom­sto­le­ne ble rene verk­tøy for myn­dig­he­te­ne, var det uunn­gåe­lig at mas­siv kor­rup­sjon og for­vreng­ning av rett­fer­dig­he­ten fulg­te etter. Det tred­je ri­ket ble et klep­to­kra­ti (et sty­re be­stå­en­de av ty­ver), og le­den­de na­zis­ter be­ri­ket seg på be­kost­ning av and­re, im­mu­ne mot straffe­for­føl­gel­se. Det som er enda mer al­vor­lig er at de var an­svar­li­ge for å ha tatt li­vet av inn­til 200 000 men­talt syke og han­di­cap­pe­de men­nes­ker, og at de gjen­nom­før­te en folke­mord­kam­pan­je som drep­te 6 mil­lio­ner av euro­pas jø­der. Når de­mo­kra­ti­et blir brakt til taus­het, hvem vet hva kon­se­kven­se­ne vil bli?

Richard J. Evans er for­fat­ter av The Co­ming of the Third Reich (Pen­guin, 2004), The Third Reich in History and Me­mory (Aba­cus, 2016) og and­re bø­ker om na­zis­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.