1923

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

I no­vem­ber drar Hit­ler nyt­te av den øko­no­mis­ke og po­li­tis­ke kri­sen i Tysk­land og prø­ver seg på en makt­over­ta­kel­se i Mün­chen. Han og føl­ger­ne hans stop­pes av po­li­ti­ets vå­pen ved Feld­herrn­hal­le. 20 men­nes­ker blir drept, der­iblant fire po­liti­menn.

Na­zis­tis­ke storm­trop­per un­der «øl­kjel­ler­kup­pet» i Mün­chen, Hit­lers mis­lyk­ke­de kupp mot Wei­mar­re­pub­lik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.