Mars 1939

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Hit­ler er opp­ild­net av det han ser på som vest­lig svak­het og nø­ling, og han ok­ku­pe­rer res­ten av de tsjek­kis­ke land­om­rå­de­ne i mars 1939. Det­te sky­ver Slo­va­kia ut i uav­hen­gig­het. Si­den det­te er Hit­lers førs­te an­nek­te­ring av ikke-tysk ter­ri­to­ri­um fram­pro­vo­se­rer han en­de­lig en kraf­tig re­ak­sjon: Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke ut­ste­der en ga­ran­ti om å hjel­pe Po­len der­som tys­ker­ne an­gri­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.