Mars 1938

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Hit­ler er opp­munt­ret av sin tid­li­ge­re fram­gang og så­ret over mot­stan­den fra de øster­riks­ke po­li­ti­ker­ne, og be­ord­rer trop­pe­ne sine inn i Øs­ter­r­rike. Nok en gang er det i di­rek­te strid med Ver­sail­les­trak­ta­ten, men fol­ket støt­ter ham gjen­nom en folke­av­stem­ning i april. Øs­ter­rike inn­lem­mes i ri­ket og «Stor-Tysk­land» er en rea­li­tet.

Et post­kort som hyl­ler sam­men­slå­in­gen av Øs­ter­rike og Tysk­land, An­schluss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.