For­bry­tel­se og straff i Det tred­je ri­ket

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Dagligliv / Kriminalitet -

Lov og or­den ble bru­talt hånd­he­vet un­der et na­zist­re­gi­me som had­de som for­mål å «ren­se» sam­fun­net.

Tal­let på al­vor­li­ge for­bry­tel­ser ble kraf­tig re­du­sert i Det tred­je ri­kets førs­te år, stort sett på grunn av re­gi­mets «ener­gis­ke» po­liti­me­to­der og et opp­sving i Tysk­lands øko­no­mi og na­sjo­nal­fø­lel­se etter 1933.

Da kri­gen brøt ut snud­de der­imot den­ne ut­vik­lin­gen. Mørk­leg­gin­gen og ra­sjo­ne­rin­gen, i til­legg til den økte spen­nin­gen, før­te til et kraf­tig opp­sving i al­vor­li­ge for­bry­tel­ser. Ogorzows draps­or­gie i 1940-41 var kan­skje det mest frem­tre­den­de ek­sem­pe­let på det.

Alle for­bry­tel­ser ble til en viss grad «po­li­ti­sert», ikke bare for­di de fles­te po­liti­fol­ke­ne så ver­den gjen­nom nazi-bril­ler, men også for­di kri­mi­na­li­tet ble sett på som et ut­trykk for rase­mes­sig og po­li­tisk for­der­vel­se av det tys­ke fol­ket.

Po­li­tikk og kri­mi­na­li­tet ble kob­let tett sam­men. Iføl­ge na­zis­te­nes ver­dens­syn skul­le lov­bry­te­re ikke re­for­me­res og in­te­gre­res i sam­fun­net igjen, men fjer­nes full­sten­dig.Små­kri­mi­nel­le skul­le gjø­re opp for lov­brud­de­ne sine gjen­nom hardt ar­beid i kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne, mens de mer al­vor­li­ge lov­brud­de­ne ofte før­te til døds­straff. 16 000 av døds­dom­me­ne ble til­delt si­vi­le.

I sam­svar med den­ne bru­talt ho­lis­tis­ke til­nær­min­gen fo­ku­ser­te man­ge av na­zis­te­nes lo­ver ikke på sel­ve for­bry­tel­sen el­ler lov­brud­det, men på den rase­mes­si­ge, so­sia­le el­ler po­li­tis­ke bak­grun­nen til lov­bry­te­ren. Straf­fe­ne ble skred­der­sydd i sam­svar med dis­se vur­de­rin­ge­ne, og ofte be­nyt­tet de seg av Schut­zhaft, el­ler «va­re­tekts­for­va­ring». Da kun­ne den mis­tenk­te sen­des til kon­sen­tra­sjons­lei­ren på ube­stemt tid, uten retts­sak el­ler mu­lig­het for å anke. De kun­ne der­med på­gri­pe en mann for en mind­re for­se­el­se, ileg­ge bot og så la ham gå. De­ret­ter kun­ne han bli pluk­ket opp av Ges­ta­po, sendt til en kon­sen­tra­sjons­leir el­ler til og med bli hen­ret­tet – ikke for det han had­de gjort, men for den han var.

Et merke­sys­tem for fan­ger i na­zis­te­nes lei­re. Rødt var for po­li­tis­ke fan­ger, lil­la for je­ho­vas vit­ner, blå for inn­vand­re­re, svart for «aso­sia­le», grønt for kri­mi­nel­le og rosa for ho­mo­fi­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.