BAK­GRUNN

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Førerens Tilhengere / Kvinnelige Piloter -

I na­zist­re­gi­mets mannds­o­mi­ner­te fly­in­du­stri var det to kvin­ner som tros­set alle tra­di­sjo­nel­le for­vent­nin­ger og ble be­røm­te test­pi­lo­ter. Han­na Reitsch (1912–79) og Me­lit­ta Schil­lers’ (1903–45) høyt verd­sat­te og far­li­ge inn­sats kob­let dem til de le­den­de skik­kel­se­ne i Det tred­je ri­ket, og beg­ge fikk Nazi-Tysk­lands æres­me­dal­je Jern­kor­set. Li­ke­vel had­de de to kvin­ne­ne uli­ke hold­nin­ger over­for na­zis­men, og det gjor­de at de hav­net i helt for­skjel­li­ge be­gi­ven­he­ter un­der and­re ver­dens­krig, for­tel­ler Cla­re Mul­ley.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.