Prin­z­re­gen­ten­platz 16

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Førerens Tilhengere / Hjemme Hos Hitler -

Hjem­met i Mün­chen var stapp­fullt av kunst og oste av re­spek­ta­bi­li­tet og god smak.

Hit­ler flyt­tet inn i Prin­z­re­gen­ten­platz 16 i by­de­len Bo­gen­hau­sen i Mün­chen i ok­to­ber 1929. Lei­lig­he­ten ok­ku­per­te en hel eta­sje i den sta­se­li­ge feme­ta­sjers­byg­nin­gen i ju­gend­stil, teg­net av Mün­che­n­ar­ki­tek­ten Franz Popp i 1907–08.

I ja­nu­ar 1935 lei­de Hit­ler inn Ate­li­er Troost for å re­no­ve­re og pus­se opp til den net­te sum av 120 000 riks­mark. Det var mer enn 10 gan­ger mer enn gjen­nom­snitts­løn­nen for en lege i Tysk­land det året. 25. april 1935, da lei­lig­he­ten nes­ten var fer­dig, pub­li­ser­te den bri­tis­ke avi­sen Dai­ly Te­le­graph en ar­tik­kel om oppus­sin­gen. Der kun­ne man lese at Fø­re­ren selv had­de til­syn med ar­bei­det og at «alle møb­ler og all ut­smyk­ling ble ut­ført etter Herr Hit­lers egne teg­nin­ger».

Si­den kil­den for ar­tik­ke­len mest sann­syn­lig var na­zis­te­nes eget presse­kon­tor, fikk Hit­ler feil­ak­tig skryt for det krea­ti­ve ar­bei­det, noe som tro­lig var til­sik­tet. Ar­tik­ke­len meld­te om Hit­lers for­kjær­lig­het for tysk kunst og hans li­den­skap for mu­sikk. De for­tal­te le­ser­ne at «ut­smyk­nin­gen i lei­lig­he­ten er i sam­svar med den tys­ke, helte­mo­mo­di­ge far­ge­sam­men­set­nin­gen blått, gull og hvitt, fra Wag­ners be­røm­te ope­ra­er, og alle møb­le­ne er i sam­me stil». Gjen­nom for­vand­lin­gen av hjem­met ble Hit­ler der­med frem­stilt som en be­ga­vet kunst­ner. Mens ar­tik­ke­len hin­tet om rik­dom, ga den også inn­trykk av en mann som var så li­den­ska­pe­lig viet til kunst og kul­tur at selv far­gen på pu­te­ne vit­net om idea­lis­men hans.

Om mor­ge­nen 30. sep­tem­ber 1938 had­de den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren Ne­vil­le Cham­berlain et privat møte med Hit­ler i lei­lig­he­ten i Mün­chen. Da­gen og nat­ten før had­de Hit­ler, Cham­berlain, Ita­lias stats­mi­nis­ter Be­ni­to Mus­so­li­ni og den frans­ke stats­mi­nis­te­ren Édouard Dala­di­er, dis­ku­tert og til slutt sig­nert Mün­chen­av­ta­len, som be­fes­tet opp­de­lin­gen av Tsjek­ko­slo­va­kia. Cham­berlain opp­søk­te Hit­ler privat for å be ham sig­ne­re en kort, fel­les er­klæ­ring om at Mün­chen­av­ta­len og den anglo-ame­ri­kans­ke sjø­mi­li­tæ­re av­ta­len fra 1935 sym­bo­li­ser­te et øns­ke om å ald­ri mer gå til krig mot hver­and­re.

Hein­rich Hoff­mann, Hit­lers fo­to­graf, do­ku­men­ter­te mø­tet mel­lom de to le­der­ne. På et bil­de som ble of­fent­lig­gjort (øverst), ser vi Cham­berlain, Hit­ler og Paul Sch­midt, Hit­lers tolk, i stu­en. Hit­ler sit­ter midt på bil­det og er om­rin­get av tegn på kul­ti­vert smak: ra­der med fine bø­ker og ma­le­ri­er og skulp­tu­rer, både tys­ke og fra re­nes­san­sen.

I lø­pet av sam­ta­len skal Cham­berlain ha bedt om at kvin­ner og barn måt­te spa­res der­som Tsjek­ko­slo­va­kia mot­sat­te seg Tysk­lands an­nek­te­ring av de­ler av land­om­rå­de­ne. Hit­ler skal ha svart at han ikke kun­ne ut­stå tan­ken på baby­er som ble drept av bom­ber. På bil­det vir­ker det som de nøye ut­valg­te gjen­stan­de­ne rundt Hit­ler for­ster­ker den be­kref­tel­sen Cham­berlain var ute etter.

Et bil­de på jå­le­riHit­ler mø­ter den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren Ne­vil­le Cham­berlain i sin nøye inn­re­de­de niroms luk­sus­lei­lig­het på Prin­z­re­gen­ten­platz 16 i Mün­chen i 1938.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.