Haus Wachen­feld: Berg­hof

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Førerens Tilhengere / Hjemme Hos Hitler -

Man får fø­lel­sen av at han for­hand­let med en mann som for­sto og del­te Euro­pas høy­es­te kul­tu­rel­le ver­di­er.

Nes­ten med en gang ar­bei­det i lei­lig­he­ten i Mün­chen var fer­dig, sat­te Hit­ler i gang en om­fat­ten­de ut­vi­del­se og re­no­ve­ring av Haus Wachen­feld i Ober­salz­berg. Det­te var ste­det de fles­te tys­ke­re be­trak­tet som Hit­lers hjem. Ar­bei­det star­tet sent på året i 1935 og ble full­ført som­me­ren etter. Det som en gang had­de vært en be­skje­den alpe­hyt­te var nå for­vand­let til Berg­hof, et stort og tungt be­vok­tet byg­nings­kom­pleks. Den byg­nings­mes­si­ge ut­vi­del­sen ble ut­ført av den bay­ers­ke ar­ki­tek­ten Alois De­ga­no etter Hit­lers an­vis­nin­ger, og in­te­ri­ø­ret ble iva­re­tatt av Ate­li­er Troost, som også sam­ar­bei­det tett med Hit­ler.

Bil­der fra Berg­hof og dets for­nøy­de ei­er, de fles­te tatt av Hoff­mann, ble sam­le­ob­jek­ter som ble spredt vidt og bredt i Det tred­je ri­ket. Fjel­let fun­ger­te som et medi­um som skul­le men­nes­ke­lig­gjø­re Tysk­lands le­der gjen­nom hans kon­takt med barn og dyr. Hoff­manns ka­me­ra fan­get en av­slap­pet Fø­rer som del­te ut god­bi­ter til både hjort og små­barn, i det til­syne­la­ten­de evig­va­ren­de sol­skin­net i Al­pe­ne. Gjen­nom den­ne ty­pen of­fi­si­ell propaganda, og også gjen­nom en rek­ke po­pu­læ­re su­ve­ni­rer med bil­der av Hit­lers alpe­hyt­te, sluk­te tys­ker­ne fan­ta­si­en om per­fekt hjemme­kos i na­tur­li­ge om­gi­vel­ser. Dis­se «hjemme­ko­se­li­ge» bil­de­ne fan­get et land av over­flod og lyk­ke etter åre­vis med li­del­ser. Skjønn­he­ten ble flet­tet sam­men med re­gi­mets bru­ta­le krigs­hand­lin­ger og ut­ryd­del­se. For ti­tu­sen­vis av tys­ke­re ble Ober­salz­berg også et pi­le­grims­mål, der man kun­ne hvi­le øyne­ne og til og med hen­de­ne på na­sjo­nens «frel­ser».

For res­ten av ver­den var det re­no­ver­te Berg­hof et sym­bol på Hit­lers mod­ning og selv­sik­ker­het: I de sta­se­li­ge og nøye inn­de­l­te rom­me­ne tok Tysk­lands le­der i mot kon­ger og prin­ser, stats­mi­nis­te­re og ge­ne­ra­ler, re­li­giø­se le­de­re, uten­riks­minste­re og am­bas­sa­dø­rer. Det var her han for­hand­let med de euro­pe­is­ke sta­te­ne som sto mel­lom ham og hans vi­sjon om et stor­tysk rike.

I til­legg til re­no­ve­rin­gen skul­le stor­hal­len – sel­ve ho­ved­at­trak­sjo­nen på Berg­hof – for­mid­le den «nye» Hit­ler, ikke den tid­li­ge­re kor­po­ra­len som yp­pet til bråk i øl­hal­ler, el­ler

Na­zis­te­ne solg­te en fan­ta­si om hjemme­kos og fri­tid i Hit­lers be­fes­te­de hus i fjel­le­ne.

dik­ta­to­ren som mei­de ned mot­stan­de­re med kaldt blod. Nå skul­le han frem­stil­les som en mek­tig, kul­ti­vert og ikke minst på­li­te­lig og tro­ver­dig stats­mann.

Hit­ler til­brak­te mer enn en tredje­del av sine 12 år ved mak­ten i hu­set i Al­pe­ne. Ikke en gang en krig ga grunn­lag for å opp­gi det be­ha­ge­li­ge li­vet der. Etter 1939 ble Berg­hof i til­legg mi­li­tært ho­ved­kvar­ter, og det var her­fra han le­det slag og plan­la stra­te­gi­er. Det har blitt sagt at Hit­ler gikk i bre­sjen for hjemme­kon­tor-be­ve­gel­sen, og stor­hal­len var sen­trum for Hit­lers pla­ner om å sty­re et im­pe­ri­um fra den be­ha­ge­li­ge so­fa­en i stu­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.