NA­ZIS­TE­NE OG DET OK­KUL­TE

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Okkultisme -

Nazi­dog­men len­te seg på teori­er om rase­over­le­gen­het, men de fant også in­spi­ra­sjon i nor­røn my­to­lo­gi, he­den­dom og ok­kul­tis­me.

Eric Kur­lan­der ser på hvil­ken rol­le hek­ser, var­ul­ver og vam­py­rer spil­te i Det tred­je ri­kes ideo­lo­gi.

IMar­vels kassa­suk­sess Cap­tain Ame­rica: The First Aven­ger (2011), ser vi en nazi­of­fi­ser som le­ter etter en re­li­kvie fra old­ti­den, Tes­se­ract, som an­gi­ve­lig skal gi ei­e­ren ube­gren­set makt. Cap­tain Ame­rica inne­hol­der fak­tisk man­ge ele­men­ter fra na­zis­te­nes over­tro: ok­kul­te kref­ter, gale vi­ten­skaps­menn, fan­tas­tis­ke vå­pen, en over­men­nes­ke­lig mes­ter­rase og ma­gis­ke re­li­kvi­er som gir Det tred­je ri­ket ube­gren­set makt.

I Ste­ven Spiel­bergs Rai­ders of the Lost Ark (1981) måt­te også In­dia­na Jo­nes prø­ve å fin­ne den eld­gam­le jø­dis­ke Pak­tens ark før na­zis­te­ne, for­di de plan­la å tem­me den an­gi­ve­li­ge ok­kul­te kraf­ten. Hell­boy, en tegne­se­rie­su­per­helt som ble til to kino­fil­mer (2004 og 2008) og et data­spill, var en de­mon som var kalt ned til jor­den av ok­kul­te na­zis­ter. Det­te er bare tre ek­semp­ler. Po­pu­lær­kul­tu­ren har len­ge vært full av na­zis­te­nes over­tro, fra tegne­se­ri­er fra and­re ver­dens­krig til vi­deo­spill i det 21. år­hund­ret, og fra klas­sis­ke sci-fi-fil­mer til sam­ti­di­ge skrekk­fil­mer. Nes­ten like len­ge har aka­de­mia av­vist sli­ke idé­er og ment at det i bes­te fall er grovt over­dre­vet, og i ver­ste fall full­sten­dig opp­dik­tet.

Li­ke­vel fin­nes det ri­ke­lig med be­vis for den vik­ti­ge kob­lin­gen mel­lom na­zis­men og det over­na­tur­li­ge. Det var in­gen an­nen po­li­tisk masse­be­ve­gel­se som spil­te så be­visst på den «over­na­tur­li­ge fan­ta­si­en»: på ok­kul­tis­me og fri vi­ten­skap, he­den­skap, New Age og øst­li­ge re­li­gio­ner, på folke­tra­di­sjo­ner og my­to­lo­gi. Na­zis­te­ne ut­nyt­tet dis­se idé­ene og ri­tua­le­ne til å til­trek­ke seg ge­ne­ra­sjo­ner med tys­ke menn og kvin­ner som søk­te nye for­mer for spi­ri­tua­li­tet og hit­til ukjen­te for­kla­rin­ger av ver­den – for­kla­rin­ger som lå et sted mel­lom det som er vi­ten­ska­pe­lig ve­ri­fi­ser­bart og den tra­di­sjo­nel­le re­li­gio­nen.

Da de kom til mak­ten gjor­de de en stor inn­sats for å over­våke og ana­ly­se­re sli­ke dok­tri­ner, i ste­det for å leg­ge be­slag på og in­sti­tu­sjo­na­li­se­re dem. De ble be­nyt­tet in­nen­for vi­ten­skap og re­li­gion, kul­tur og so­sial­po­li­tikk, på rei­sen mot krig, til å hers­ke og til et­nisk ren­sing. Man kan ikke for­stå his­to­ri­en til Det tred­je ri­ket uten å for­stå det­te for­hol­det mel­lom na­zis­men og det over­na­tur­li­ge.

Na­zis­te­ne inn­før­te ok­kul­tis­me i vi­ten­skap, re­li­gion og kul­tur – og på rei­sen mot krig og et­nisk ren­sing.

Sol­da­ter fra Det tred­je ri­ket står rundt et stort bål for å fei­re vin­ter­solverv i de­sem­ber 1936.Na­zis­te­ne prøv­de å bruke ele­men­ter fra he­densk tro for å frem­me en ger­mansk «na­sjo­nal­re­li­giø­si­tet».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.