Un­der­gra­ving av my­to­lo­gi­en

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Okkultisme -

22. de­sem­ber 1920 spon­set na­zist­par­ti­et en vin­ter­solverv­fes­ti­val. Fes­ti­va­len var iføl­ge Völ­kisch­er Be­obach­ter (Fol­kets ob­ser­va­tør, na­zis­te­nes vik­tigs­te avis) vik­tig, for­di den kun­ne gjen­opp­ret­te det rase­mes­si­ge og ån­de­li­ge sam­hol­det i kjøl­van­net av kri­gen og den kom­mu­nis­tis­ke re­vo­lu­sjo­nen i 1918-19.

En ta­ler er­klær­te at vin­ter­solverv sym­bo­li­ser­te gjen­fø­del­sen av den aris­ke si­vi­li­saj­so­nen, og at den ble vars­let gjen­nom den nor­rø­ne my­to­lo­gi­en og re­li­gio­nen i old­ti­den. Det «na­sjo­na­le so­sia­list­solverv» var iføl­ge en av na­zist­par­ti­ets grunn­leg­ge­re An­ton Drex­ler, «et syn­lig tegn på den ger­mans­ke tan­kens til­bake­ven­del­se». En an­nen ta­ler snak­ket om Bal­der, den nor­rø­ne sol­gu­den, he­dens­ke gud­dom­mer og hel­ter, og den mek­ti­ge his­to­ri­en om den nor­rø­ne, my­to­lo­gis­ke hel­ten Sig­fried («hans fød­sel i oss – det er vår solverv­bønn»).

Na­zis­te­ne fant ikke opp tra­di­sjo­nen med he­densk, ger­mansk jul. Der sto de i gjeld til lig­nen­de vin­ter­solverv­fes­ti­va­ler som ble gjen­opp­li­vet av Guido von List og Jörg Lanz von Lie­ben­fels et par ti­år tid­li­ge­re. De var tals­menn for den eso­te­ris­ke tros­ret­nin­gen som fikk nav­net ario­so­fi. Men na­zis­te­ne be­nyt­tet seg av dis­se he­densk-eso­te­ris­ke tra­di­sjo­ne­ne i sitt for­søk på å un­der­støt­te en mer «au­ten­tisk», ger­mansk re­li­giø­si­tet. Den skul­le være et al­ter­na­tiv til det de så på som kris­ten­dom­mens de­struk­ti­ve in­sti­tu­sjo­ner og dok­tri­ner.

I nes­ten ti år, mel­lom 1935 og 1944, var Reichs­füh­rer-SS Hein­rich Him­mler le­der for en Hexen-Son­derauft­rag (spe­sial­styr­ke for hek­ser, el­ler hekse­di­vi­sjon) som skul­le sam­le ar­kiv­ma­te­ria­le om den ka­tols­ke kir­kes for­føl­gel­se av he­densk, re­li­giøs prak­sis over hele Euro­pa i mid­del­al­de­ren. Di­vi­sjo­nen sam­let nes­ten 30 000 do­ku­men­ter fra uli­ke lo­ka­le og re­gio­na­le ar­ki­ver. Iføl­ge Him­mler var hen­sik­ten å løse gå­ten om hvor­dan den «do­mi­ne­ren­de arisk-ger­mans­ke na­tur­re­li­gio­nen kun­ne bli til­in­tet­gjort av den de­ka­den­te jø­disk-krist­ne re­li­gio­nen».

Hekse­grans­ker­ne i SS kon­klu­der­te med at de nor­rø­ne «hek­se­ne» var «ga­ran­tis­ter for den ger­mans­ke tro­en» og «na­tur­hel­bre­de­re» fra de elds­te, ger­mans­ke sa­ga­ene. Ved å be­skyl­de de så­kal­te hek­se­ne for å stå i led­tog med dje­ve­len, had­de mid­del­al­de­rens ka­tols­ke in­kvi­si­sjon kri­mi­na­li­sert ut­øvel­sen av den ger­mans­ke re­li­gio­nen og rett­fer­dig­gjort drap på dens ån­de­li­ge le­de­re.

Sli­ke teori­er ble tatt et skritt len­ger av ar­keo­lo­gen Ot­to Rahn, som kan ha in­spi­rert hand­lin­gen og rolle­fi­gu­re­ne i Spiel­bergs In­dia­na Jo­nes-fil­mer. I en bok fra 1933 kalt Crusa­de Against the Grail (Kors­tog mot gra­len), hev­det Rahn at Kris­tus’ be­ger kom fra den in­dis­ke mani, sym­bo­let på en stein som falt fra him­me­len og ble frak­tet over Hi­ma­laya til Euro­pa av en hvit due.

Rahns and­re bok, Lu­ci­fer’s Court

(1937) ble spon­set av Him­mler og SS, og den gikk enda len­ger. Der spe­ku­ler­te han på om gra­len var midt­punkt i en mid­del­al­der­kult som kal­te seg Lu­ci­fe­ri­a­nis­ter – bok­sta­ve­lig talt dje­vel­dyr­ke­re – som prak­ti­ser­te en he­densk, ur-arisk re­li­gion som kom fra Ti­bet og nord­li­ge de­ler av In­dia via Per­sia. De sis­te re­pre­sen­tan­te­ne for den in­do-aris­ke si­vi­li­sa­sjo­nen Thule («At­lan­tis» i vest­lig tra­di­sjon) ble be­skyldt for kjet­te­ri og hek­se­ri og ble ut­ryd­det av den ka­tols­ke kir­ke. De­res lære ble imid­ler­tid be­vart av Tem­pel­rid­der­ne og ti­be­tans­ke mun­ker.

Rahns teori­er kob­let sam­men ti­be­tansk bud­dhis­me, hin­du­is­me og in­do-arisk my­to­lo­gi med den he­den­dom­men, lu­ci­fe­ri­a­nis­men og hekse­kuns­te­ne som ble prak­ti­sert over hele Tysk­land i mid­del­al­de­ren. Det skal ha skjedd på ste­der som Brock­en i Harz-fjel­le­ne, ste­det der Val­borgs­natt-sce­nen i

Goethes Faust fant sted. Det­te for­kla­rer hvor­for man­ge na­zis­ter men­te at Ti­bet var opp­rin­nel­ses­ste­det for et in­do-arisk folke­slag som had­de rømt fra øde­leg­gel­sen av de­res in­do-aris­ke si­vi­li­sa­sjon (At­lan­tis el­ler Thule) etter en se­rie flom­mer. Alle dis­se nor­dis­ke og in­do-aris­ke re­li­giø­se tra­di­sjo­ne­ne «så ut til å gå i uli­ke ret­nin­ger», skrev his­to­ri­ke­ren Ge­or­ge Wil­liam­son. De skul­le alle sam­les og «smis til den na­sjo­na­le re­li­giø­si­te­ten som nazi­re­gi­met øns­ket».

VENST­RE: Hek­ser som for­be­re­der en for­ban­nel­se som skal mane frem en hagl­byge, på et tysk tre­snitt fra 1400-tal­let. Hek­se­ne var ariere som ble for­fulgt av «den de­ka­den­te jø­disk-krist­ne re­li­gio­nen», iføl­ge Him­mler.OVER: Ot­to Rahn (til høy­re, sam­men med sin mor), en ar­keo­log med mys­tis­ke idé­er på­vir­ket av det ok­kul­te. Dis­se idé­ene ble om­fav­net av na­zis­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.