Un­der­lig «vi­ten­skap»

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Okkultisme -

Det var ikke alle na­zis­ter som var like en­tu­si­as­tis­ke over­for ok­kul­tis­me og he­den­skap. I mai 1941 send­te Mar­tin Bor­mann, som snart skul­le bli Hit­lers per­son­li­ge sek­re­tær, et no­tat til alle na­zist­funk­sjo­næ­rer. Bor­mann skrev: «Be­kjen­nen­de og ok­kul­te kret­ser har for­søkt å ska­pe for­vir­ring og usik­ker­het blant folk gjen­nom be­visst spred­ning av mi­ra­kel­histo­rier, pro­fe­ti­er og ast­ro­lo­gis­ke spå­dom­mer om frem­ti­den.» Vi må «være for­sik­ti­ge» la Bor­mann til, «slik at in­gen parti­med­lem­mer, spe­si­elt på lands­byg­den, del­tar i spred­nin­gen av po­li­tisk spå­ing, be­kjen­nen­de tro på mi­rak­ler el­ler over­tro, el­ler ok­kult mi­ra­kel­ska­ping.»

Hvor­for had­de ikke Det tred­je ri­ket job­bet mer ag­gre­sivt for å for­by ok­kul­tis­me, etter åtte år ved mak­ten? Sva­ret er at na­zis­te­ne selv om­fav­net man­ge ok­kul­te og frie vi­ten­ska­pe­li­ge prak­si­ser. Na­zist­le­der­ne støt­tet alt fra ast­ro­lo­gi og para­psy­ko­lo­gi til ra­dieste­si (vann­le­ting med ønske­kvist).

Nazi­pro­pa­ganda­mi­nis­ter Joseph Goeb­bels lei­de inn ast­ro­lo­ger som skul­le pro­du­se­re ma­te­ria­le. Para­psy­ko­lo­gen Hans Ben­ders ok­kul­te eks­pe­ri­men­ter ble om­talt i sto­re avi­ser og spon­set av et insti­tutt som var fi­nan­siert av Hit­ler og Him­mler. De­res en­ga­sje­ment i den bi­sar­re dok­tri­nen om ver­dens-is-­teori­en, som hev­det at gud­dom­me­li­ge fi­gu­rer av is be­stem­te ret­nin­gen for den kos­mis­ke og men­nes­ke­li­ge his­to­ri­en, var sterkt. Re­gi­met prak­ti­ser­te til og med ok­kult­in­spi­rert, bio­dy­na­misk land­bruk – som gikk ut på å fan­ge kos­mis­ke kref­ter i jor­da og stjer­ne­ne – for å pre­pa­re­re idretts­ba­ne­ne i Ber­lin til OL i 1936.

Un­der kri­gen var den­ne me­to­den for å gjen­nom­føre be­slut­nin­ger og po­li­tikk med på å leg­ge til ret­te for både fan­tas­tis­ke og uhyr­li­ge pro­sjek­ter.

Det tred­je ri­ket sat­te av mid­ler til folke­tra­di­sjo­ner, ok­kul­tis­me og fri vi­ten­skap for å rett­fer­dig­gjø­re den mi­li­tæ­re ag­gre­sjo­nen og ter­ri­to­ri­el­le eks­pan­sjo­nen. Ele­men­ter fra in­do-arisk re­li­gion og nor­røn my­to­lo­gi pre­get na­zis­te­nes opp­fat­nin­ger av geopo­li­tikk og de­res for­søk på å dyr­ke al­li­an­ser med mak­ter i Asia og Midt-Øs­ten.

Hit­ler per­son­lig had­de en ma­gisk til­nær­ming til kri­gens gang. Han var like av­hen­gig av in­tui­sjon og tro som prak­tis­ke, mi­li­tæ­re vur­de­rin­ger når det gjaldt å sam­le støt­te i fol­ket el­ler fat­te be­slut­nin­ger. Pro­pa­gandade­par­te­men­tet, SS og uten­riks­de­par­te­men­tet had­de pro­fe­sjo­nel­le ast­ro­lo­ger og spå­menn og -kvin­ner som kun­ne pro­du­se­re krigs­pro­pa­gan­da og sam­le mi­li­tær etter­ret­ning. Den tys­ke ma­ri­nen skap­te et pen­de­l­in­sti­tutt i 1942, som skul­le lo­ka­li­se­re fien­dens krigs­skip. Og i 1943, etter at Mus­so­li­ni var av­satt og fengs­let, sam­let SS et tretti­talls ok­kul­tis­ter og påla dem å fin­ne ham.

Dis­se ok­kul­te og frie vi­ten­ska­pe­li­ge teori­ene var langt fra ufar­li­ge. Det er in­gen til­fel­dig­het at den be­ryk­te­de SS-le­gen Sig­mund Ra­scher var sønn av Hanns Ra­scher, en tals­mann for na­tur­lig hel­bre­del­se og bio­dy­na­misk land­bruk – og en av Tysk­lands frems­te an­tro­po­so­fer. Han men­te at men­nes­ket gjen­nom ind­re ut­vik­ling kun­ne lære seg å få til­gang til en dis­kret, ån­de­lig ver­den. Ra­scher den yng­re ble en av Him­m­lers mest for­hat­te med­hjel­pe­re. Han ut­før­te gru­som­me, men­nes­ke­li­ge eks­pe­ri­men­ter i Dachau, mens fa­rens «bio­dy­na­mis­ke» lære ble tatt i bruk for å for­bed­re tysk land­bruks­jord i det ok­ku­per­te Po­len. Far og sønn Ra­scher var per­soni­fi­se­rin­gen av den bre­de sam­men­hen­gen mel­lom den ok­kul­te og frie tanke­gan­gen og na­zis­te­nes rase­forsk­ning, som for­år­sa­ket noen av de ver­ste for­bry­tel­se­ne i det 20. år­hund­ret.

Hanns Hörbi­ger, som la fremen bi­sarr ver­dens-is-teori som vek­ket Hit­ler og Him­m­lersin­ter­es­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.