VELKOMMEN

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Forside - God les­ning! Char­lot­te Hodgman Ansvar­lig re­dak­tør

Na­zis­men kas­ter frem­de­les mør­ke skyg­ger over den mo­der­ne his­to­ri­en, og i sen­trum står Adolf Hit­ler. Hva var det som lå bak hans til­syne­la­ten­de ustop­pe­li­ge tørst etter makt, på vei­en fra ra­bu­lis­tisk opp­vig­ler i mør­ke øl­bu­ler til ene­vel­dig kans­ler og stor­manns­gal ty­rann?

I det­te ma­ga­si­net kan du lese fa­sci­ne­ren­de his­to­ri­er om Der Füh­rers mo­ti­va­sjon og me­to­der, men også om hans ut­strå­ling og po­pu­la­ri­tet. Hva var det som fikk tu­sen­vis av men­nes­ker til å skri­ve be­und­ren­de brev, stim­le sam­men for å få et glimt av ham og til og med del­ta i na­zis­te­nes avls­pro­gram­mer som skul­le styr­ke hans «over­leg­ne rase»? Og hvor­for var det så man­ge som kjem­pet vi­de­re i hans navn, selv da det ble klart at kri­gen var tapt?

Vi ser dess­uten nær­me­re på dag­lig­li­vet un­der nazi-re­gi­met og hvor­dan van­li­ge tys­ke­re ble troll­bun­det av Hit­lers vi­sjon om et enormt tysk im­pe­ri­um. Gjen­nom slag­kraf­tig propaganda, nazi-spon­se­de fe­rie­tu­rer, fot­ball­tur­ne­rin­ger og jazz som var gjen­nom­sy­ret av anti­se­mit­tis­ke bud­skap, klar­te Det tred­je ri­ket å skaf­fe seg et jern­grep om be­folk­nin­gen.

Vi av­dek­ker også noen ukjen­te si­der ved nazi-pe­rio­den, for ek­sem­pel his­to­ri­en om syers­ke­ne i Aus­chwitz, som ble tvun­get til å lage klær til na­zis­te­ne, og om ar­bei­det til ar­ki­va­ren som gjor­de opp­tak av his­to­rie­ne til de som over­lev­de Ho­lo­caust.

His­to­ri­ker og Hit­ler-bio­graf PRO­FES­SOR SIR IAN KERSHAW tar for seg gå­ten Hit­ler på side 122.

«Fore­stil­lin­gen om en slik gru­som stor­manns­gal­skap ... Det gjør oss frem­de­les mål­løse å ten­ke på den grense­løse mak­ten Hit­ler had­de.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.